เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก
100Y DESiGN

WEBSITE GRAPHIC DESIGN

dCubic Space Contest Season 2 Graphic Design การประกวดออกแบบสื่อกราฟฟิกดีไซน์ โดยทางdCubic Space ร่วมกับ โครงการ Taiwan Startup Terrace และ XYZprinting
เขียนโดย 100Y Design | 29 พฤษภาคม 2561 เวลา 12:21:55 น. | ผู้เข้าชม 3990 ครั้ง

“dCubic Space Contest Season 2” Graphic Design

การประกวดออกแบบสื่อกราฟฟิกดีไซน์ โดยทางdCubic Space ร่วมกับ โครงการ Taiwan Startup Terrace และ XYZprinting ขอเชิญชวนนักเรียน นิสิตนักศึกษาและบุคคลทั่วไป ร่วมส่งผลงานเข้าประกวด ในหัวข้อ “Startup” -Starting Your Dream From Sharing Your Space- ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 30,000 บาทพร้อมประกาศนียบัตร
 

 

รายละเอียดเกี่ยวกับการประกวด


วัตถุประสงค์

 1. เพื่อเปิดโอกาสให้กับเยาวชน นักเรียน นิสิตนักศึกษา และบุคคลทั่วไป ที่มีพรสวรรค์ ทักษะ ความรู้ ความสามารถ และความคิดสร้างสรรค์ในด้านการออกแบบกราฟฟิกดีไซน์ ได้แสดงฝีมือและศักยภาพของตนผ่านผลงานการประกวด
 2. เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ของบริษัท dCubic Space ให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางและทั่วถึงมากขึ้น รวมทั้งสามารถถ่ายทอดอัตลักษณ์ของ Co-working space ให้สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย และสามารถนาผลงานมาใช้เป็นสื่อในการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ต่อไปในอนาคต
 3. เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการ Taiwan Startup Terrace ซึ่งรับผิดชอบโดยองค์กร National Association of Young Entrepreneurs,Taiwan (N.A.Y.E) ให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย
 4. เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศไทยและประเทศไต้หวัน


คุณสมบัติผู้เข้าประกวด
นักเรียนนิสิตนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาทุกสถาบัน หรือ บุคคลทั่วไป ไม่จากัดเพศและอายุ


กติกาเงื่อนไขและรายละเอียดการประกวด

 1. ผลงานการประกวดจะต้องมีเนื้อหาภายใต้หัวข้อที่กาหนดให้ คือ “Startup” Starting Your Dream From Sharing Your Space
 2. ผลงานการประกวดมีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับบริษัท dCubic Space
 3. ผลงานการประกวดมีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับโครงการ Taiwan Startup Terrace
 4. ผลงานการประกวดมีการใช้ปากกา 3 มิติ XYZ da Vinci 3D Pen ของ XYZprinting ซึ่งผู้เข้าประกวดสามารถทาการนัดหมายล่วงหน้าในการเข้ามาใช้ปากกาได้กับทางบริษัท
 5. ผลงานการประกวด ไม่จากัดแนวคิดและรูปแบบในการออกแบบ โดยที่ผลงานแต่ละชิ้นต้องออกแบบด้วยตัวเอง ห้ามเป็นภาพลอกเลียนแบบจากงานของผู้อื่น หรือเป็นผลงานที่เคยเผยแพร่ หรือได้รับรางวัลใดๆมาก่อน หากมีผู้ทักท้วงหรือพบว่ามีการลอกเลียนแบบ จะถือว่าผลงานประกวดชิ้นนั้นเป็นโมฆะ
 6. ผลงานการประกวดจะต้องไม่ปรากฏโลโก้ใดๆ ไม่มีส่วนหนึ่งส่วนใดที่เป็นลิขสิทธิ์ของบุคคลภายนอก หรือละเมิดลิขสิทธิ์ใดๆ ทั้งสิ้น หากมีการตรวจพบภายหลัง หรือมีการร้องเรียนเกิดขึ้น ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบความเสียหายแต่เพียงผู้เดียว
 7. ไม่จากัดจานวนการส่งผลงานประกวด
 8. ผลงานการประกวด ถือเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท ซึ่งสามารถนาไปแก้ไข ปรับปรุง และเผยแพร่ในสื่อต่างๆ ได้โดยไม่ต้องขออนุญาต
 9. ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด จะฟ้องร้องมิได้
 10. การประกวดในครั้งนี้ขอสงวนสิทธิ์ไม่อนุญาตให้เจ้าหน้าที่พนักงานบริษัทฯ และผู้ที่คุณสมบัติไม่ตรงตามที่กาหนดส่งผลงานเข้าประกวด


ขั้นตอนการสมัคร

 1. ดาวน์โหลดแบบฟอร์มและอ่านรายละเอียดขั้นตอนการสมัครและการประกวดเพิ่มเติมได้ที่ www.dcubicspace.com และส่งมาที่ d.cubic.space@gmail.com
 2. กรอกใบสมัครonline ได้ที่ https://goo.gl/forms/gkZj5LcxomuSbJiF2
 3. เอกสารประกอบการสมัคร
  - สาเนาบัตรประชาชนผู้สมัครพร้อมเซ็นต์สาเนา
หมายเหตุ : ใบสมัครสามารถส่งพร้อมกับวันที่ส่งผลงาน


เอกสารแนบการสมัคร

 1. ใบสมัคร
 2. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือบัตรอื่นๆที่ทางราชการออกให้ จานวน 1 ชุด (พร้อมลงลายมือชื่อสาเนาถูกต้อง)


วิธีการส่งใบสมัคร

 • ส่งใบสมัครทางอีเมล์ d.cubic.space@gmail.com
 • ส่งด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ที่
  ที่อยู่บริษัท : 36/105 อาคารพี เอส ทาวเวอร์ ชั้นที่33 ถนนสุขุมวิท21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
  การเดินทาง : BTS สถานีอโศก , MRT สถานีสุขุมวิท


ขั้นตอนและการส่งผลงานเข้าประกวด

 1. ผลงานการประกวดต้องเป็นขนาด A3 (297 x 420 mm หรือ 11.69 x 16.54 in.)
 2. เขียนบรรยายหรืออธิบายเกี่ยวกับผลงานการประกวด เช่น ที่มาหรือแรงบันดาลใจ พอสังเขป พร้อมตั้งชื่อผลงาน
 3. ส่งผลงานในรูปแบบไฟล์ .jpg และ .ai ทางe-mail : d.cubic.space@gmail.com
 4. ผลงานที่มีการใช้ปากกา3D ให้ผู้เข้าประกวดส่งภาพถ่ายทั้ง 4 ด้าน ของผลงานแนบมาด้วย
 5. ส่งผลงานด้วยตัวเองที่บริษัท หรือทางไปรษณีย์ โดยบันทึกผลงานลงในแผ่น CD หรือ DVD หรือ สามารถปริ้นท์เป็นผลงานออกมาได้
  ที่อยู่บริษัท : 36/105 อาคารพี เอส ทาวเวอร์ ชั้นที่33 ถนนสุขุมวิท21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
  การเดินทาง : BTS สถานีอโศก , MRT สถานีสุขุมวิท

หมายเหตุ :
 1. ผู้เข้าประกวดสามารถมาใช้ปากกา XYZprinting da Vinci 3D Pen ได้ที่บริษัท dCubic Space โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
 2. ในกรณีที่มีการใช้ปากกา3D Pen ส่งผลงานด้วยตัวเองที่บริษัท


รางวัลและเกียรติบัตร

 • รางวัลชนะเลิศ เงินสดมูลค่า 10,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินสดมูลค่า 6,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินสดมูลค่า 3,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร
 • รางวัลพิเศษจาก XYZprinting : XYZprinting da Vinci 3D Pen จานวน 2 รางวัล
 • รางวัลยอดLike มากที่สุด : Gift voucher สาหรับที่นั่ง Shared desk (จานวน 15 ใบ) 2 รางวัล
หมายเหตุ : ผู้เข้าประกวดแต่ละคนมีสิทธิ์รับรางวัลสูงสุดได้เพียงรางวัลเดียว


เกณฑ์การตัดสินผลงาน

 • ความคิดสร้างสรรค์ ความโดดเด่นของผลงาน เทคนิค : 30%
 • การสื่อความหมายของภาพตรงกับหัวข้อ : 20%
 • บริษัท dCubic Space : 25%
 • องค์กร National Association of Young Entrepreneurs,Taiwan (N.A.Y.E) : 15%
 • บริษัท XYZprinting : 10%


กาหนดการประกวด

 1. เปิดรับสมัครการประกวด ตั้งแต่วันที่ 01 มิถุนายน - 13 กรกฎาคม 2561
 2. เปิดรับผลงานตั้งแต่วันที่ 01 มิถุนายน - 15 สิงหาคม 2561
 3. ประกาศผลรางวัลทางFacebook และเว็บไซต์ www.dcubicspace.com วันที่ 22 สิงหาคม 2561
 4. พิธีมอบรางวัลและกิจกรรม ภายในเดือนสิงหาคม 2561

ศึกษารายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริษัท โครงการ และองค์กรได้ที่
 • www.dcubicspace.com
 • www.startupterrace.tw
 • www.xyzprinting.co.th

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
dCubic Space Co.,Ltd.
Tel: 02-064-5910 Mobile: 095-895-2413
Email: d.cubic.space@gmail.com
Website: www.dcubicspace.com
Facebook: www.facebook.com/dcubicspace
Line: @olc2807g
Tag »  Graphic  Design  

บทความ แนะนำ

Canon Photo Marathon 2012 กิจกรรมถ่ายภาพแบบมาราธอน การแข่งขัน Canon Photomarathon Thailand 2012 เปิดรับสมัคร สำหรับผู้ที่มี กล้องดิจิตอล แคนนอน ไม่จำกัด อายุ เพศ E-San Shortfilm and Animation Contest 2011 เปิดรับไอเดียสุดเจ๋ง เพื่อบอกเล่าเรื่องราวความเป็นอีสานผ่านประเด็น "โฮม","HOME" ให้ประจักษ์แก่สายตาสาธารณะชนประกวดถ่ายภาพ "บ้านสมเด็จย่า...แห่งความทรงจำ" ขอเชิญชวน นักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไป ทั้งมืออาชีพและมือสมัครเล่น ผู้สนใจการถ่ายภาพ ร่วมประกวดภาพถ่ายปกประกวด clip “ขอเสื้อเหลือใช้ ช่วยคนไทยช่วยชาวโลก” แอร์โรว์ เชิญชวนผู้สนใจประกวดคลิป เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์โครงการนำเสื้อเหลือใช้มาบริจาคกับแอร์โรว์ ลุ้นรับ iphone 5ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ "แบบเคลื่อนไหว" เปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปและนิสิตนักศึกษา ได้มีโอกาสส่งผลงานเข้าร่วมประกวดตราสัญลักษณ์แบบเคลื่อนไหว (Title Animation)
Comment สำหรับสมาชิก 100Y Design.com เท่านั้น
กรอกรหัส =>
คำถามที่ต้องการคำตอบ แสดงความคิดเห็นธรรมดา
ไม่สามารถส่งข้อความได้ กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก
หมายเหตุ ระบบ Comment สำหรับสมาชิก จะทำให้ทีมงานของทางเว็บไซต์ทราบทันที่เมื่อมีสมาชิกฝากข้อความ หรือตั้งคำถามที่ต้องการคำตอบ ทางทีมงานจะพยายามหาคำตอบเพื่อที่มาตอบคำถามให้เร็วที่สุด
Comment สำหรับสมาชิก Facebook