เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก
100Y DESiGN

WEBSITE GRAPHIC DESIGN

ประกวดสื่อโปสเตอร์ หัวข้อ“แม่น้ำของเราชีวิตของเรา ประกวดสื่อโปสเตอร์ รณรงค์เพื่อการปกป้องรักษาและอนุรักษ์แม่น้ำ หัวข้อ“แม่น้ำของเราชีวิตของเรา : Our Rivers, Our Life”
เขียนโดย 100Y Design | 14 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 00:41:04 น. | ผู้เข้าชม 3788 ครั้ง

 
โครงการประกวดสื่อโปสเตอร์รณรงค์เพื่อการปกป้องรักษาและอนุรักษ์แม่น้ำ
หัวข้อ “แม่น้ำของเรา ชีวิตของเรา : Our Rivers, Our Life”

  สมาคมสร้างสรรค์ชีวิตและสิ่งแวดล้อม (ACED)  ร่วมกับเครือข่ายปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้(The South East Asia Regional Working Group on Biodiversity)  ได้ทำงานรณรงค์ในโครงการแม่น้ำของเรา ชีวิตของเรา (Our River Our Life) เพื่อรณรงค์ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของแม่น้ำและ สภาพปัญหาความเสื่อมโทรมของแม่น้ำ อาทิเช่น แม่น้ำโขง แม่น้ำกก แม่น้ำอิง แม่น้ำปิง แม่น้ำวัง แม่น้ำยม แม่น้ำน่าน เป็นต้น ซึ่งเป็นสายน้ำที่สำคัญของภาคเหนือและต้นน้ำของประเทศไทย จนก่อเกิดเป็นวิกฤติการณ์ด้านสิ่งแวดล้อม ความมั่นคงด้านอาหาร  พันธุ กรรมพืชและสัตว์พื้นบ้าน และวิถีชีวิต/วัฒนธรรมของชุมชนท้องถิ่นในลุ่มน้ำสำคัญต่างๆดังกล่าว ที่นับวันจะรุนแรงเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ทั้งนี้เป็นผลกระทบจากการพัฒนาโครงสร้างทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศที่ เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและไร้ขีดจำกัด เช่น การขยายตัวของอุตสาหกรรมอาหารที่มีการใช้สารเคมีจำนวนมาก การก่อสร้างเขื่อนขนาดใหญ่ตามแม่น้ำต่างๆ การขยายตัวของโรงงานอุตสาหกรรมที่มีการปล่อยน้ำเสียลงสู่แม่น้ำ เป็นต้น ซึ่งปัญหาเหล่านี้ส่งผลกระทบต่อเด็กและเยาวชนทั้งทางตรงและทางอ้อมอย่างน่า วิตก
การ จัดกิจกรรม”ประกวดสื่อโปสเตอร์รณรงค์เพื่อปกป้องและอนุรักษ์แม่น้ำ”ครั้งนี้ มุ่งหวังให้เด็กและเยาวชนมีความตระหนักต่อปัญหาสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นเรื่อง ใกล้ตัวและเป็นกิจกรรมที่สนับสนุนให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา มีส่วนร่วมในการคิดสร้างสรรค์ และแสดงความสามารถในการรณรงค์ผ่านการออกแบบสื่อโปสเตอร์รณรงค์เพื่อการปก ป้องและอนุรักษ์แม่น้ำดังกล่าว  
 

ส่งผลงานเข้าประกวดตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 15 มีนาคม 2556
ประกาศผลตัดสินวันที่ 22 มีนาคม 2556 (World water day)

ลักษณะของผลงานที่ส่งเข้าประกวด
 1. โปสเตอร์สี ขนาด A2 (42 x 59.4 cm)
 2. ไฟล์ผลงาน.pdf และไฟล์งานต้นฉบับ ผลงาน Artwork สกุลไฟล์ .ai หรือ .psd ใส่แผ่นCD ด้วย
 3. สามารถใช้เทคนิคได้ไม่จำกัดรูปแบบและเนื้อหา 
 4. ภายในโปสเตอร์ต้องมีโลโก้ OROL , ACED , terre des hommes ดาวน์โหลดโลโก้ได้ที่ www.acedthai.org
 5. ให้มีข้อความต่อไปนี้ปรากฏบนโปสเตอร์“แม่น้ำของเรา ชีวิตของเรา” “Our River Our Life.”
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ส่งผลงานเข้าประกวด
นักเรียน นักศึกษา ในสังกัดสถาบันการศึกษาทั้งของรัฐบาลและเอกชน (ทั้งแบบในระบบ นอกระบบ ตามอัชฌาศัย) อายุไม่เกิน 23 ปี ส่งในนามบุคคล หรือกลุ่มก็ได้  
กติกาการส่งผลงานเข้าประกวด

 • สามารถส่งผลงานได้ไม่เกิน คนหรือกลุ่มละ 2 ผลงาน
 • งานที่ส่งประกวดต้องมิใช้ผลงานที่ลอกเลียนแบบ หรือเคยส่งประกวดมาแล้ว
 • การ ตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นการสิ้นสุด หากผลงานไม่ถูกต้องตามกติกา แม้หากพิจารณาให้ได้รับรางวัลไปแล้ว ก็สามารถยกเลิกและเปลี่ยนแปลงการตัดสิน รวมทั้งขอคืนรางวัลได้
 • ผลงานของผู้เข้าประกวดที่ชนะการประกวด ถือเป็นสิทธิ์ของโครงการ ซึ่งสามารถนำมาจัดทำซ้ำและเผยแพร่สาธารณะได้
 • ผู้ส่งผลงานต้องกรอกใบสมัครให้ครบถ้วน พร้อมลงชื่อรับรอง
 • ผู้ส่งผลงานต้องแนบสำนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวนักเรียน/นักศึกษา หรือบัตรอื่นที่ราชการออกให้ พร้อมรับรองสำเนา จำนวน 1 ฉบับ
 • กำหนดส่งผลงานภายในวันที่ 15 มีนาคม 2556 (ส่งผลงานทางไปรษณีย์ ต้องส่งแบบลงทะเบียนและจะถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ) ประกาดผลวันที่ 22 มีนาคม 2556 “World Water Day”
 
รางวัลการประกวด การออกแบบสื่อโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์
ผู้ที่ชนะเลิศจะได้รับเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 20,000 บาท และโล่ประกาศเกียรติคุณ
รางวัลชนะเลิศ                                       ๑๐,๐๐๐ บาท
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ๑                      ๕,๐๐๐  บาท
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒                     ๓,๐๐๐   บาท
รางวัลชมเชย ๒ รางวัล รางวัลละ             ๑,๐๐๐   บาท
ผลงานที่ได้รับรางวัลจะถูกตีพิมพ์ และใช้เผยแพร่ในงานรณรงค์ของโครงการ
 
ผู้สนใจสามารถส่งใบสมัครหรือติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่
สมาคมสร้างสรรค์ชีวิตและสิ่งแวดล้อม(ประกวดโปสเตอร์)
เลขที่ 9 หมู่ 13 ต.ดอยลาน อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
E-mail: orol.acedthailand@gmail.com, project.acedthai@gmail.com
โทรศัพท์ติดต่อ : 086 1161199 , 086 1162220
ดาวโหลดรายละเอียดและใบสมัคร https://www.acedthai.org/

ที่มา http://www.acedthai.org/autopage/show_page.php?h=35&s_id=23&d_id=23

 

บทความ แนะนำ

การแข่งขันประกวดภาพถ่าย แชะภาพ...แชร์รัก ชวนทุกท่านเข้าร่วมประกวดภาพถ่ายในโครงการ "มาตะวันออก มาบอกรัก" แชะภาพ...แชร์รัก กับสถานที่ท่องเที่ยว 4 จังหวัด ลุ้นรางวัลนานมีบุ๊คอะวอร์ด ครั้งที่ 6 ปี 2555 นานมีบุ๊ค เชิญชวนผู้สนใจ ร่วมประกวดโครงการประกวดต้นฉบับรางวัล นานมีบุ๊คอะวอร์ด ครั้งที่ 6 ปี 2555 แบ่งการประกวดเป็น 3 ประเภทประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ คณะแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ ขอเชิญผู้สนใจ ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ 40ปี คุณภาพเพื่อสังคมไทย ไทยพีบีเอส ( Thai PBS ) ขอท้าคนรุ่นใหม่ โชว์พลัง Creative กันแบบไม่ต้องยั้ง กับโครงการสร้างสรรค์รายการ Lifestyle สำหรับวัยทีน ที่เน้นความแปลกใหม่ประกวดออกแบบนิตยสาร Smart Magazine Contest ที่ 1 เชิญชวน นักเรียนระดับมัธยมศึกษา หรือเทียบเท่า อายุ 12 – 18 ปี เพื่อส่งเสริม ความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ และการวางแผนการทำงาน
Comment สำหรับสมาชิก 100Y Design.com เท่านั้น
กรอกรหัส =>
คำถามที่ต้องการคำตอบ แสดงความคิดเห็นธรรมดา
ไม่สามารถส่งข้อความได้ กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก
หมายเหตุ ระบบ Comment สำหรับสมาชิก จะทำให้ทีมงานของทางเว็บไซต์ทราบทันที่เมื่อมีสมาชิกฝากข้อความ หรือตั้งคำถามที่ต้องการคำตอบ ทางทีมงานจะพยายามหาคำตอบเพื่อที่มาตอบคำถามให้เร็วที่สุด
Comment สำหรับสมาชิก Facebook