เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก
100Y DESiGN

WEBSITE GRAPHIC DESIGN

ARCHITECT 13 ASEAN ARCHITECTURAL COMPETITION เชิญชวน นักศึกษา สถาปนิก นักผังเมือง นักออกแบบ ศิลปิน ส่งผลงานประกวดแนวความคิด ภายใต้หัวข้อ “Designing Future Asean Borders”
เขียนโดย 100Y Design | 14 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 00:34:18 น. | ผู้เข้าชม 3607 ครั้งสมาคมสถาปนิกสยามฯ เชิญชวน นักศึกษา สถาปนิก นักผังเมือง นักออกแบบ ศิลปิน และนักคิด ไม่กำหนด อายุ เพศ และเชื้อชาติ ส่งผลงานประกวดแนวความคิดภายใต้หัวข้อ “Designing Future Asean Borders” ลงทะเบียนสมัครเข้าประกวดออนไลน์เริ่ม: 30 มกราคม 2556 ส่งผลงานเข้าประกวดภายใน: 30 มีนาคม 2556 ส่งแบบประกวดและลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ www.borderlesscompetition.com

 

ARCHITECT 13
ASEAN
ARCHITECTURAL
COMPETITION

 

BORDERLESS

DESIGN BRIEF

การประกวดแบบในปีนี้มุ่งเน้นความสนใจไปยังพื้นที่ตามขอบเขต หรือขอบแดนของกลุ่มประเทศประชาคมอาเซียนจำนวน
10 ประเทศ ด้วยวัตถุประสงค์ที่จะปรับปรุงสภาพพื้นที่ดังกล่าว ในปัจจุบันให้ดีขึ้น ถึงแม้ว่าจะมีการถกเถียงและอภิปราย
กันมาก เรื่องที่จะทำให้สภาพ “ไร้ขอบเขต/แดน” ระหว่างกลุ่มประเทศ ประชาคมอาเซียนเป็นจริงขึ้นมา โดยการริเริ่มทาง
ด้านเศรษฐกิจ และนิติบัญญัติ แต่พื้นที่เหล่านี้ขาดการเอาใจใส่และมีความ ล้าหลัง ไม่ทันและสอดคล้องกับพัฒนาการ
และสภาพการณ์ ต่างๆ ในปัจจุบัน สำหรับผู้คนส่วนใหญ่ที่อาศัยในบริเวณนี้ ขอบเขตหรือขอบแดนยังคงเป็นพื้นที่ที่มีการ
แบ่งแยกและมีความ ไม่แน่นอน โดยเฉพาะระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานที่ล้าสมัย ซึ่งมีผลกระทบต่อความรู้สึกของผู้คนใน
เรื่องความปลอดภัย และการทำมาหาเลี้ยงชีพ เกิดความแตกต่างทางเศรษฐกิจ สังคม และ วัฒนธรรม ซึ่งนำไปสู่การ
สร้างความเข้าใจที่ผิดและ ความไม่เท่าเทียม และในบางพื้นที่ขอบเขตหรือขอบแดน เปลี่ยนแปลงกลายเป็นดินแดนแห่ง
ความขัดแย้ง

เพื่อจะเข้าใจในความ “ไร้ขอบเขต/แดน”
เราต้องเข้าใจในพื้นที่ขอบเขต/แดนเสียก่อน

- ลุก ยัง

โจทย์ของการออกแบบต้องการค้นหาทางออกที่แสดงให้เห็นว่า สถาปัตยกรรมสามารถที่จะสร้างความหมายและมุมมอง
ใหม่ให้กับขอบเขตหรือขอบแดนระหว่างประเทศประชาคมอาเซียนใน ปัจจุบัน ถ้าเราให้ความสนใจพื้นที่ขอบเขตหรือขอบ
แดนในแต่ละ ท้องถิ่นอย่างจริงจัง เราอาจจะไม่ได้เพียงสามารถรับมือกับ ปัญหาในแง่ของพื้นที่และระบบการปกครอง
เท่านั้น แต่อาจ จัดการกับการแก้ปัญหาที่ลงลึกไปในมิติทางด้านวัฒนธรรม สังคม และสิ่งแวดล้อมได้ด้วย

คณะกรรมการตัดสินการประกวด
VO TRONG NGHIA
Vo Trong Nghia, เวียดนาม

TAKAHARU TEZUKA
Tezuka Architects, ญี่ปุ่น

อ.บุญเสริม เปรมธาดา
บริษัท บางกอก โปรเจค จำกัด, ไทย

ARY INDRA
RAFAEL DAVID
JOHANSEN YAP
Aboday, อินโดนีเซีย

ผู้จัดการการประกวด
ลุก ยัง
จริยาวดี เลขะวัฒนะ
Architectkidd / บริษัท สถาปนิก คิดดี จำกัด, ไทย

_____
รางวัล
รางวัลที่ 1 3,000 ดอลลาร์สหรัฐ
รางวัลที่ 2 1,500 ดอลลาร์สหรัฐ
รางวัลที่ 3 800 ดอลลาร์สหรัฐ
รางวัลชมเชย 3 รางวัล

สถานที่ตั้ง
-ผู้เข้าร่วมการประกวดสามารถเลือกสถานที่ใดก็ได้
-สถานที่ที่เลือกจะต้องอยู่ตามขอบแดนระหว่างประเทศอาเซียน 2 ประเทศหรือมากกว่า

_____
รายการที่ต้องนำเสนอ
การส่งประกวดต้องประกอบด้วยรายการต่างๆ ดังต่อไปนี้

1. ที่ตั้งของขอบแดน
ผู้ที่เข้าร่วมในการประกวดสามารถเลือกพื้นที่ใดก็ได้ที่อยู่ตามขอบแดน ระหว่างประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียน 2
ประเทศหรือมากกว่า ให้ลักษณะของพื้นที่ที่เลือกโดยระบุตำแหน่งที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ (เส้นรุ้ง/เส้นแวง) พร้อมทั้งภาพ
แผนที่ และภาพถ่ายของสภาพพื้นที่นั้นๆ ใช้ภาพเหล่านี้บ่งบอกประเด็น ของพื้นที่ตั้ง

2. การออกแบบ
ภาพแนวความคิด, ภาพการวิเคราะห์, รูปตัด, ผังพื้น, ภาพสามมิติ หรือทัศนียภาพ ไม่จำกัดสเกล ใช้ภาพเหล่านี้ในการ
แสดงแนวความคิด ในการออกแบบที่ตอบรับกับสถานที่ตั้ง

3. เขียนคำอธิบาย
ไม่เกิน 600 คำ (ภาษาอังกฤษ)

4. รูปแบบการนำเสนอ
กระดาษ A2 1 แผ่น (ตามแนวนอน 420 x 594 มม.)
File Format: High-Quality Jpeg
Resolution: 150dpi (3,508.2,480 pixels)
ไฟล์ข้อความ ชี้แจงโครงการ (ไม่เกิน 600 คำ)
ไฟล์ข้อมูลส่วนตัวของผู้ส่งเข้าประกวด ประกอบด้วย ชื่อ อาชีพ สถานที่อยู่ และ อีเมล์

รายการประกอบ
ไฟล์ Video / animation file: รูปแบบไฟล์ :flv
ความละเอียด : 640 x 385 px
ไฟล์ที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดจะไม่ได้รับการพิจารณา โปรดดูข้อกำหนดการนำเสนอที่ถูกต้องในเว็บไซต์การประกวด
_____
วิธีการส่งแบบการประกวด
ลงทะเบียนออนไลน์ที่ www.borderlesscompetition.com
_____
คุณสมบัติผู้เข้าร่วมการประกวด
- นักศึกษา สถาปนิก นักผังเมือง นักออกแบบ ศิลปิน และนักคิด
- ไม่กำหนด อายุ เพศ และเชื้อชาติ
- สถานที่ตั้ง ต้องอยู่ตามแนวขอบแดนระหว่าง 2 ประเทศสมาคมอาเซียนหรือมากกว่า
- สามารถส่งเข้าประกวดได้มากกว่า 1 ผลงาน

_____
กำหนดเวลาการดำเนินการประกวด
ประกาศการประกวดอย่างเป็นทางการ: 30 มกราคม 2556
การลงทะเบียนสมัครเข้าประกวดออนไลน์เริ่ม: 30 มกราคม 2556
ส่งผลงานเข้าประกวดภายใน: 30 มีนาคม 2556
ประการผลการประกวด: 22 เมษายน 2556
_____
ดูข้อมูลเพิ่มเติม
www.borderlesscompetition.com

ที่มา http://www.asa.or.th/?q=node/114366

บทความ แนะนำ

นานมีบุ๊คอะวอร์ด ครั้งที่ 6 ปี 2555 นานมีบุ๊ค เชิญชวนผู้สนใจ ร่วมประกวดโครงการประกวดต้นฉบับรางวัล นานมีบุ๊คอะวอร์ด ครั้งที่ 6 ปี 2555 แบ่งการประกวดเป็น 3 ประเภทประกวดหนังสั้น "โกงซักนิด...ก็ผิดนะ" โครงการประกวดหนังสั้นโรงหนังประชาชน ปีที่ 5 สะท้อนภาพปัญหาการโกงที่เราเห็นกันอยู่จนเกือบจะกลายเป็นเรื่องปกติในชีวิตประจำวันประกวดออกแบบชุดแข่ง ฤดูกาล 2013 กิจกรรมการประกวดออกแบบชุดแข่งขันสโมสรอุดรธานีเอฟซีเป็นสโมสรฟุตบอลของชาวจังหวัดอุดรธานี เล่นอยู่ในลีกภูมิภาค ดิวิชั่น 2 ประกวดภาพถ่ายแหล่งท่องเที่ยวภาคเหนือตอนบน 1 เชิญชวนบุคคลทั่วไปเข้าแข่งขันประกวดภาพถ่ายแหล่งท่องเที่ยว เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง แม่ฮ่องสอน ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 240,000 บาทโครงการประกวด “ศิลปกรรมช้างเผือก” ครั้งแรก ค้นหาช้างเผือกเพียงหนึ่งเดียว ผู้รังสรรค์ศิลปกรรมอันทรงคุณค่า ในหัวข้อ “พระเจ้าอยู่หัวของปวงชนชาวไทย”
Comment สำหรับสมาชิก 100Y Design.com เท่านั้น
กรอกรหัส =>
คำถามที่ต้องการคำตอบ แสดงความคิดเห็นธรรมดา
ไม่สามารถส่งข้อความได้ กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก
หมายเหตุ ระบบ Comment สำหรับสมาชิก จะทำให้ทีมงานของทางเว็บไซต์ทราบทันที่เมื่อมีสมาชิกฝากข้อความ หรือตั้งคำถามที่ต้องการคำตอบ ทางทีมงานจะพยายามหาคำตอบเพื่อที่มาตอบคำถามให้เร็วที่สุด
Comment สำหรับสมาชิก Facebook