เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก
100Y DESiGN

WEBSITE GRAPHIC DESIGN

การประกวด M Design Award 2013 โมเดอร์นฟอร์ม เชิญชวนนิสิตนักศึกษาระดับอุดมศึกษา สมัครเข้าร่วมประกวดออกแบบเฟอร์นิเจอร์ ภายใต้หัวข้อ “Transform Living”
เขียนโดย 100Y Design | 19 ธัันวาคม 2555 เวลา 14:26:26 น. | ผู้เข้าชม 3792 ครั้ง


 
เงื่อนไขในการประกวด ขอสงวนสิทธิ์รับเฉพาะนิสิต นักศึกษาที่กาลังศึกษาอยู่ 2 ปีสุดท้ายเท่านั้น เนื่องด้วยความเหมาะสมในด้านความรู้ ความสามารถ ซึ่งพร้อมสาหรับการเข้าทางานจริงในอนาคตอันใกล้ วัตถุประสงค์การจัดกิจกรรม

     -  ส่งเสริมการออกแบบของนักศึกษาทางด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ของไทย
     -  เป็นเวทีให้นักศึกษาได้ทดลองความคิดสร้างสรรค์ในเชิงธุรกิจ
     -  ร่วมพัฒนาการศึกษาไปพร้อม ๆ กับสถาบันการศึกษา

กติกา
    1. รับสมัครผู้เข้าประกวดเป็นทีมๆ ละ 2 คน
    2. ส่งใบสมัคร 1 ใบ ต่อ 1 ทีม
    3. ผู้สมัครสามารถสังกัดทีมได้เพียง 1 ทีมเท่านั้น ไม่สามารถขอย้ายทีมภายหลังการสมัคร
    4. ผู้สมัครในแต่ละทีมต้องเป็นนักศึกษาจากสถานศึกษาแห่งเดียวกัน แต่ต่างชั้นปีได้
    5. วันประกวดรอบแรก รอบสอง และวันตัดสินรอบสุดท้าย ผู้สมัครต้องเข้าลงทะเบียนพร้อมกันทั้งทีม
    6. การประกวดรอบแรกเป็นการออกแบบตามโจทย์ โดยจะแจ้งรายละเอียดจาเพาะให้ทราบในเช้าของวันแข่งขัน ซึ่งจะใช้เวลาออกแบบพร้อมเตรียมงานนาเสนอภายในเวลา 10.00 -16.00 น. และคณะกรรมการจัดงานจะตรวจรับผลงานภายในเวลา 16.15 น. เท่านั้น
    7. ตลอดช่วงเวลาการทางานประกวด ผู้เข้าประกวดและผู้สังเกตการณ์ต้องอยู่ภายในบริเวณที่กาหนด (แยกบริเวณ) บุคคลที่เข้าในพื้นที่ทางานประกวด จะเป็นคณะกรรมการจัดงาน และผู้ที่ได้รับอนุมัติพิเศษเท่านั้น
    8. ในระหว่างการแข่งขัน คณะกรรมการไม่อนุญาตให้นักศึกษาค้นหาหรือเข้าถึงข้อมูลโดยการเชื่อม ต่อข้อมูลทุกประเภท เช่น สัญญาณ Wireless หรือ GPRS
    9. การตัดสินของคณะกรรมการตัดสินถือเป็นเด็ดขาด
    10. ผลงานที่ได้รับรางวัลยอดเยี่ยม ดีเด่น และชมเชยจากการประกวด จะถือเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จากัด (มหาชน)
    11. ผู้เข้าร่วมการประกวดทุกทีมต้องปฏิบัติตามกติกาของการประกวดในครั้งนี้ การละเว้นไม่ปฏิบัติตามกติกา คณะกรรมการจัดงานอาจพิจารณาตัดสิทธิ์การร่วมประกวด
    12. ทางคณะกรรมการจัดงานจะรวบรวมคะแนนแจ้งให้กับผู้เข้าประกวดทุกทีมรับทราบคะแนนในแต่ละหัวข้อของการออกแบบ เพื่อนาไปพัฒนาปรับปรุงก่อนการทางานจริง
    13. คณะกรรมการจัดงานจะติดต่อกับรายชื่อที่1 (หัวหน้าทีม) หรือรายชื่อถัดไปในกรณีที่ไม่สามารถติดต่อได้ เพื่อยืนยันการนัดหมายทุกครั้งเพียงรายชื่อเดียวในแต่ละทีม
    14. ผลงานที่นักศึกษาออกแบบ จะต้องไม่ใช่การลอกเลียนแบบจากสินค้าที่เผยแพร่หรือวางขาย เพื่อไม่ให้เป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้ออกแบบ กรณีคณะกรรมการตรวจสอบพบว่าเป็นการลอกเลียนแบบ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกและเรียกคืนรางวัลที่ได้รับ


วิธีการตัดสิน
    1. คณะกรรมการพิจารณาผลงานทั้งหมด และคัดเลือกให้เหลือ 10 ผลงานที่ดีที่สุดเพื่อ เข้ารอบ 2 ต่อไป ทั้งนี้คณะกรรมการตัดสินจะให้คะแนน ตลอดจนข้อแนะนากากับไว้
    2. การประกวดรอบสอง ทีมที่เข้ารอบ จะต้องปรับปรุงแบบตามข้อแนะนาของคณะกรรมการโดยใช้วิจารณญาณของผู้ร่วมประกวดเอง และต้องพัฒนาต่อจากแบบที่ผ่านเข้ามาในรอบแรกเท่านั้น
    3. ทุกทีมที่ผ่านเข้ามาในรอบที่สอง ทางบริษัทฯ จะขึ้นต้นแบบสินค้า (Prototype) ตามผลงานที่นักศึกษาส่งแบบ เพื่อใช้ในการ Present กับคณะกรรมการ ในรอบตัดสิน
    4. การตัดสินรอบสุดท้าย ทุกทีมจะต้องนาเสนอผลงาน และตอบข้อซักถามของคณะกรรมการด้วยตัวเอง


ปฏิทินดาเนินงาน
3 มกราคม 2556 วันสุดท้ายของการส่งใบสมัคร
10 มกราคม 2556 แข่งขันประกวดรอบแรก @ Modernform Tower 28 FL.
31 มกราคม 2556 ตัดสินรอบแรก
7 กุมภาพันธ์ 2556 ประกาศผลรอบแรก
13 กุมภาพันธ์ 2556 แข่งขันรอบ 2 @ Modernform Tower 28 FL.
4 เมษายน 2556 ตัดสินรอบสุดท้าย และประกาศผล @ Modernform Tower 28 FL.

กาหนดรับผลงานคืน
ผลงานที่ส่งเป็นกระดาษและไม่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการในรอบแรก ผู้เข้าร่วมประกวดสามารถติดต่อขอรับผลงานคืนได้ที่ บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จากัด (มหาชน) โดยติดต่อคุณจุฑามาศ พ่วงแก้ว ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์ ชั้น 15 อาคารโมเดอร์นฟอร์มทาวเวอร์ เลขที่ 699 ถนนศรีนครินทร์ สวนหลวง กรุงเทพฯ 10250 ตั้งแต่วันที่ 11-15 กุมภาพันธ์ 2555 หากติดต่อหลังจากนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์ในผลงาน

รางวัล
รางวัลชนะเลิศ มูลค่าทีมละ 300,000 บาท
     -  ได้ไปศึกษาที่ University of the Arts London ที่ประเทศอังกฤษ
     -  ค่าทีพักอาศัยตลอดระยะเวลาที่ไปศึกษา
     -  Pocket Money
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ทุนการศึกษา เงินสด ทีมละ 30,000 บาท
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ทุนการศึกษา เงินสด ทีมละ 20,000 บาท
รางวัลชมเชย 7 รางวัล ทุนการศึกษา เงินสด ทีมละ 15,000 บาท

หลักฐานการสมัคร
     -  ใบสมัคร
     -  สาเนาบัตรประชาชน
     -  สาเนาบัตรนักศึกษา

ติดต่อขอระเบียบการ
สามารถขอใบสมัครได้ที่ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ของแต่ละมหาวิทยาลัย หรือ Download ใบสมัครได้ที่ www.modernform.com ติดต่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมและส่งใบสมัครได้ที่ บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จากัด (มหาชน) คุณจุทามาศ พ่วงแก้ว ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์ โทร 0 2708 9600 # 9390 699 อาคารโมเดอร์นฟอร์มทาวเวอร์ ถนนศรีนครินทร์ สวนหลวง กรุงเทพฯ 10250

หมายเหตุ : กรุณาอ่านระเบียบการรับสมัครให้ละเอียดก่อนกรอกใบสมัคร คณะกรรมการจะพิจารณาเฉพาะใบสมัครที่สมบูรณ์ชัดเจนเท่านั้น

ที่มา http://www.modernform.co.th/

 

บทความ แนะนำ

ประกวดออกแบบ Decor & Design Contest @ The City Viv “สร้างสรรค์ผลงานออกแบบให้โลกเห็นกับการตกแต่งจริง ณ สถานที่จริง ที่โครงการ The City Viva”ประกวดภาพถ่าย “วิถีชีวิตชาวประมง” เรียนเชิญ นักเรียน นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ร่วมประกวดภาพถ่าย หัวข้อ วิถีชีวิตชาวประมง ในงานวันประมงน้อมเกล้าครั้งที่ 24แข่งขันโฟโต้มาราธอน กับ Canon ในงาน Canon Photo Marathon 2011 และกิจกรรมต่างๆ แข่งขันโฟโต้มาราธอน ผู้เข้าร่วมการประกวดต้องลงทะเบียนล่วงหน้าผ่านทางเว็บไซต์โครงการประกวดออกแบบ M-icon ขอเชิญน้องๆ นักศึกษาร่วมส่งผลงาน โครงการประกวดออกแบบ M-icon สำหรับโทรศัพท์มือถือโนเกีย ในหัวข้อ “Next Idol Your Icon” การประกวดภาพถ่าย ช้าง ไฟน์อาร์ต โฟโต้คอนเท็สต์ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ริเริ่มขึ้นเป็นครั้งแรกในปีนี้ โดยมีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมและสนับสนุนนักถ่ายภาพ
Comment สำหรับสมาชิก 100Y Design.com เท่านั้น
กรอกรหัส =>
คำถามที่ต้องการคำตอบ แสดงความคิดเห็นธรรมดา
ไม่สามารถส่งข้อความได้ กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก
หมายเหตุ ระบบ Comment สำหรับสมาชิก จะทำให้ทีมงานของทางเว็บไซต์ทราบทันที่เมื่อมีสมาชิกฝากข้อความ หรือตั้งคำถามที่ต้องการคำตอบ ทางทีมงานจะพยายามหาคำตอบเพื่อที่มาตอบคำถามให้เร็วที่สุด
Comment สำหรับสมาชิก Facebook