เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก
100Y DESiGN

WEBSITE GRAPHIC DESIGN

ประกวดสื่อต้นแบบสร้างสุขระดับอุดมศึกษา ครั้งที่1 เปิดโอกาสให้ นิสิต นักศึกษา ที่มีความสามารถในการผลิตสื่อได้ มีส่วนร่วมผลิตข่าวและรายการอย่างสร้างสรรค์ ความยาว 5-10 นาที
เขียนโดย 100Y Design | 11 ตุลาคม 2555 เวลา 13:21:45 น. | ผู้เข้าชม 3764 ครั้ง


หลักการและเหตุผล

โครงการ “สื่อโทรทัศน์เคเบิลทีวีไทย ร่วมสร้างสุขภาวะสู่ชุมชน”ได้ดำเนินงานภายใต้ความร่วมมือ ระหว่างสมาคมเคเบิลทีวีแห่งประเทศไทยและสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างประโยชน์จากการทำหน้าที่สื่อมวลชนให้เกิดขึ้นกับสังคมอย่างต่อเนื่องด้วยการผลักดันให้เกิดเครือข่ายสถานีเคเบิลสร้างสุขรายใหม่ และผู้ประกอบการ ผู้ผลิตสื่อท้องถิ่นที่ตระหนักถึงหน้าที่ความรับผิดชอบของตนเองในฐานะสื่อสารมวลชนให้เพิ่มจำนวนมากขึ้น ก่อให้เกิดการแกนนำร่วมที่สนใจเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการขับเคลื่อนงานข่าวสารความรู้สร้างเสริมสุขภาวะไปสู่ประชาชนอันจะก่อให้เกิดการปรับเปลี่ยนทัศนคติ และพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาวะให้กับประชาชนต่อไป


    เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมและส่งเสริมศักยภาพผู้ผลิตข่าวและรายการ ซึ่งทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการนำเสนอข่าวสารให้กับผู้รับชมนั้น โครงการจึงได้จัดให้มีกิจกรรมประกวดสื่อต้นแบบ อุดมศึกษา ครั้งที่ 1 ขึ้น เพื่อเปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษา ที่มีความสามารถในการผลิตสื่อได้ มีส่วนร่วมผลิตข่าวและรายการอย่างสร้างสรรค์  ที่ผ่านมา โครงการได้เชื่อมประสานสถาบันอุดมศึกษาสร้างเสริมสุขภาวะนำร่องประชุมร่วมกับสถานีเคเบิลทีวีที่มีความเข้มแข็งเพิ่มช่องทางในการเผยแพร่ผลงานที่ได้รับรางวัลและถ่ายทอดเรื่องราวการสร้างเสริมสุขภาวะสู่ชุมชน  ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี ทำให้เกิดแนวร่วมในการผลิตข่าวและรายการ เพื่อส่งเข้าประกวดเป็นสื่อต้นแบบด้านสุขภาวะ ระดับอุดมศึกษาซึ่งถือว่าเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างพลังสู่การเปลี่ยนแปลงสังคมด้านสุขภาวะที่ดีต่อไป  \

กลุ่มเป้าหมาย

       นิสิต นักศึกษาจากสถาบันต่าง ๆ ทั่วประเทศ
       เครือข่ายสถานีเคเบิลสร้างสุขทั่วประเทศ


รูปแบบการดำเนินการ
       จัดประกวด สื่อต้นแบบสร้างสุข โดยการเปิดรับผลงานสารคดีเชิงข่าว
        ความยาว 5-10 นาที


ระยะเวลา
       เปิดรับผลงาน  ตั้งแต่วันที่ 1  ตุลาคม 2555  ถึง  วันที่ 15 ธันวาคม 2555
       ปิดรับผลงาน   วันที่ 15 ธันวาคม 2555  (ผลงานถึงโครงการฯ)

       ประกาศผลรอบคัดเลือก      15 มกราคม 2556
       ประกาศผลรอบตัดสิน        30 มกราคม 2556


รางวัล ในการประกวดสื่อต้นแบบสร้างสุข ระดับอุดมศึกษา แบ่งเงินรางวัลออกเป็น

    รางวัลชนะเลิศ            1 รางวัล        รางวัลละ     30,000    บาทพร้อมโล่รางวัล
    รางวัลสถานีที่ปรึกษา    1 รางวัล         รางวัลละ      10,000     บาท

     รางวัลรองชนะเลิศ     1 รางวัล        รางวัลละ     20,000    บาทพร้อมโล่รางวัล
     รางวัลสถานีที่ปรึกษา    1 รางวัล         รางวัลละ      10,000     บาท      

     รางวัลชมเชย               5 รางวัล       รางวัลละ      10,000   บาทพร้อมโล่รางวัล 
      รางวัลสถานีที่ปรึกษา    1 รางวัล        รางวัลละ        10,000   บาท     

      และรางวัลสำหรับแนวคิดสร้างเสริมสุขภาวะยอดเยี่ยม 3 รางวัล       รางวัลละ     10,000    บาทพร้อมโล่รางวัล  


*รางวัลสถานีที่ปรึกษา จะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อมีการทำงานร่วมกันระหว่างสถาบันอุดมศึกษาและสถานีเคเบิลทีวีในพื้นที่และผลงานชิ้นนั้นได้รับรางวัล (1 ผลงาน มีสถานีที่ปรึกษา 1 สถานี)

โดยจะประกาศเปิดรับผลงานอย่างต่อเนื่อง  สถาบันอุดมศึกษาสามารถส่งผลงานประกวดได้ไม่จำกัดจำนวนผลงาน ภายในระยะเวลาที่กำหนด  พร้อมทั้งสามารถประสานความร่วมมือกับสถานีเคเบิลทีวีได้ ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้ ทางโครงการฯ อยากผลักดันให้เกิดความร่วมมือระหว่างสถานีเคเบิลทีวี และสถาบันอุดมศึกษาได้ร่วมผลิตสื่อและสร้างสรรค์ผลงานร่วมกัน 

ศึกษาข้อมูลสถานีเคเบิลทีวีทั่วประเทศได้ที่ www.tcta.or.th  แต่หากไม่ทราบข้อมูลหรือไม่มีสถานีในพื้นที่ของสถาบัน  ก็ยังสามารถส่งผลงานได้ด้วยในนามสถาบันเช่นเดียวกัน


เงื่อนไขการส่งผลงานเข้าประกวด
1. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นผลงานของ ผู้ผลิตใน สถาบันเอง  ไม่เป็นการลอกเลียนแบบหรือสำเนาส่วนหนึ่งส่วนใดของผลงานผู้อื่น
2. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องเป็นประเด็นในการเสริมสร้างสุขภาวะที่ดีให้กับชุมชนความยาว 5-10 นาที
3. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องมีเอกสารรับรองการส่งผลงานจากสถาบันอย่างถูกต้อง(รูปแบบเอกสาร     ขึ้นอยู่กับสถาบัน ระบุชื่อผู้ส่งผลงานและจำนวนผลงานที่ส่งประกวด)
4. ไม่จำกัดจำนวนผลงาน แต่จะต้องส่งผลงานภายในระยะเวลาที่กำหนด
5.  การตัดสินของคณะกรรมการถือว่าเป็นที่สิ้นสุด


รายละเอียดในการส่งผลงานเข้าประกวด
1.  ต้องทำสำเนาเทปผลงานชิ้นดังกล่าวในรูป VCD  หรือ DVD  จำนวน  2  ชุดต่อเรื่อง
2.  แนบรายละเอียดของผลงาน (ตามแบบฟอร์ม)  ติดต่อขอรับแบบฟอร์มโดยส่งอีเมล์ แจ้งขอรับแบบฟอร์มและรายละเอียดอื่น ๆ ที่ Cable.health@gmail.com หรือ โทร.084-067-2532


หลักเกณฑ์ในการตัดสินผลงานเข้าประกวด
การจัดประกวดรางวัลสื่อต้นแบบสร้างสุข ครั้งที่ 1 จะมีการจัดขึ้น 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาโครงการโดยทางสมาคมจะมีการเผยแพร่ผลงานที่ได้รับรางวัล สร้างแรงบันดาลใจให้กับนิสิต นักศึกษาจากสถาบันการศึกษาภาคต่างๆ และสถานีเคเบิล ผู้ผลิตสื่อท้องถิ่น ให้เกิดความตื่นตัวในการริเริ่มพัฒนารายการคุณภาพใหม่ ๆ ที่มีเนื้อหาที่เป็นประโยชน์ต่อท้องถิ่น และสังคมโดยรวม

พิจารณาจากองค์ประกอบต่าง ๆ ของผลงานที่ส่งเข้าประกวด ดังนี้
1.  คุณค่าของข่าวสร้างเสริมสุขภาวะ  10  คะแนน
      1.1    ความมีประโยชน์และมีคุณค่าต่อสังคมและประชาชน
  - สร้างสรรค์สังคม โดยส่งผลให้เกิดการปรับเปลี่ยนทัศนคติและการมีพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพ
  - สร้างเสริมสุขภาวะให้แก่ชุมชนและพื้นที่ท้องถิ่นของตนเอง
  - ทำหน้าที่ของสื่อมวลชนที่พัฒนาสื่อต้นแบบด้านสุขภาวะให้กับชุมชน
2.  คุณภาพของข่าวสร้างเสริมสุขภาวะ10 คะแนน
      2.1    ความสมบูรณ์ของข่าว
- เนื้อหาสาระของข่าวมีความสมบูรณ์
- การสื่อสารความหมายด้วยภาพได้ดี
- ความสอดคล้องของสาระและภาพข่าว
      2.2    ความถูกต้องของข่าว
- ตรงกับข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น  ไม่มีการบิดเบือนข่าว
3.   คุณภาพการผลิตข่าวสร้างเสริมสุขภาวะ10 คะแนน
      3.1   ความชัดเจนของเนื้อหา
      3.2   ความน่าสนใจที่ผู้ผลิตสร้างสรรค์การรายงานข่าวให้น่าสนใจมากขึ้นอย่างไร
      3.3   ความซับซ้อนและฟุ่มเฟือย  ระหว่าง  ภาพกับภาพ  ภาพกับคำบรรยาย และคำบรรยายกับคำบรรยาย
4.   คุณค่าของเนื้อหาของข่าวสร้างเสริมสุขภาวะ10 คะแนน
     ในการนำเสนอประเด็นสร้างเสริมสุขภาพ   ที่มีอิทธิพลต่อการปรับเปลี่ยนทัศนคติ อันนำไปสู่การเปลี่ยนพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพของกลุ่มเป้าหมาย และเกิดกลุ่มผู้รับชมที่ได้รับทราบข่าวสารสร้างเสริมสุขภาพ  มีแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ อันนำไปสู่การเปลี่ยนพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพเพิ่มขึ้น


การส่งผลงานเข้าประกวด
ผู้สนใจสามารถส่งผลงานตามรายละเอียดข้างต้นมาได้ที่  สมาคมเคเบิลทีวีแห่งประเทศไทย 
เลขที่  2 หมู่ 9 อาคารมาดามเพลส  ชั้น 2  ถนนเกษตร-นวมินทร์  เขตบึงกุ่ม  กรุงเทพฯ  10230
 
โทรศัพท์  0-2508-1042 ต่อ 11 โทรสาร  0-2943-9457 หรือติดต่อสอบถาม คุณภัทรมน ทองในแก้ว
โทร. 084-067-2532  ภายในระยะเวลาในการเปิดรับผลงาน


ดูรายละเอียดที่ http://www.tcta.or.th

บทความ แนะนำ

ประกวดหัตถศิลป์บัวหลวง ครั้งที่ 1 ขอเชิญช่างหัตถศิลป์ร่วมส่งผลงานเข้าประกวดหัตถศิลป์บัวหลวง ครั้งที่ 1 ประจำปี 2555 – 2556 ภายใต้หัวข้อ "งานสลักดุนภาชนะโลหะ"โครงการ “LH Bank Young Creative Director Contest” ขอเชิญชวน นิสิต นักศึกษา ของสถาบันการศึกษาต่างๆ ร่วมส่งผลงานเข้าประกวดหนังสั้น ในหัวข้อ “LH Bank ATM …ตู้ ATM ของทุกคน”ประกวดแอนิเมชั่นไม่เกิน 30 วินาที โครงการประกวดแอนิเมชั่น ภายใต้หัวข้อ "รักการอ่าน" ชิงรางวัลทัศนศึกษาที่ประเทศเกาหลี 4 วัน หมดเขตส่งผลงานวันที่ 15 สิงหาคมนี้ประกวดออกแบบโลโก้ สถาบันคุ้มครองเงินฝาก เชิญชวน นิสิตนักศึกษา และบุคคลทั่วไป เข้าร่วม ประกวดออกแบบโลโก้ แสดงถึงอัตลักษณ์ สามารถสื่อความหมาย สะท้อนความเป็นองค์กรการแข่งขันประกวดภาพถ่าย แชะภาพ...แชร์รัก ชวนทุกท่านเข้าร่วมประกวดภาพถ่ายในโครงการ "มาตะวันออก มาบอกรัก" แชะภาพ...แชร์รัก กับสถานที่ท่องเที่ยว 4 จังหวัด ลุ้นรางวัล
Comment สำหรับสมาชิก 100Y Design.com เท่านั้น
กรอกรหัส =>
คำถามที่ต้องการคำตอบ แสดงความคิดเห็นธรรมดา
ไม่สามารถส่งข้อความได้ กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก
หมายเหตุ ระบบ Comment สำหรับสมาชิก จะทำให้ทีมงานของทางเว็บไซต์ทราบทันที่เมื่อมีสมาชิกฝากข้อความ หรือตั้งคำถามที่ต้องการคำตอบ ทางทีมงานจะพยายามหาคำตอบเพื่อที่มาตอบคำถามให้เร็วที่สุด
Comment สำหรับสมาชิก Facebook