เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก
100Y DESiGN

WEBSITE GRAPHIC DESIGN

ประกวดสื่อต้นแบบสร้างสุขระดับอุดมศึกษา ครั้งที่1 เปิดโอกาสให้ นิสิต นักศึกษา ที่มีความสามารถในการผลิตสื่อได้ มีส่วนร่วมผลิตข่าวและรายการอย่างสร้างสรรค์ ความยาว 5-10 นาที
เขียนโดย 100Y Design | 11 ตุลาคม 2555 เวลา 13:21:45 น. | ผู้เข้าชม 3713 ครั้ง


หลักการและเหตุผล

โครงการ “สื่อโทรทัศน์เคเบิลทีวีไทย ร่วมสร้างสุขภาวะสู่ชุมชน”ได้ดำเนินงานภายใต้ความร่วมมือ ระหว่างสมาคมเคเบิลทีวีแห่งประเทศไทยและสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างประโยชน์จากการทำหน้าที่สื่อมวลชนให้เกิดขึ้นกับสังคมอย่างต่อเนื่องด้วยการผลักดันให้เกิดเครือข่ายสถานีเคเบิลสร้างสุขรายใหม่ และผู้ประกอบการ ผู้ผลิตสื่อท้องถิ่นที่ตระหนักถึงหน้าที่ความรับผิดชอบของตนเองในฐานะสื่อสารมวลชนให้เพิ่มจำนวนมากขึ้น ก่อให้เกิดการแกนนำร่วมที่สนใจเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการขับเคลื่อนงานข่าวสารความรู้สร้างเสริมสุขภาวะไปสู่ประชาชนอันจะก่อให้เกิดการปรับเปลี่ยนทัศนคติ และพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาวะให้กับประชาชนต่อไป


    เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมและส่งเสริมศักยภาพผู้ผลิตข่าวและรายการ ซึ่งทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการนำเสนอข่าวสารให้กับผู้รับชมนั้น โครงการจึงได้จัดให้มีกิจกรรมประกวดสื่อต้นแบบ อุดมศึกษา ครั้งที่ 1 ขึ้น เพื่อเปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษา ที่มีความสามารถในการผลิตสื่อได้ มีส่วนร่วมผลิตข่าวและรายการอย่างสร้างสรรค์  ที่ผ่านมา โครงการได้เชื่อมประสานสถาบันอุดมศึกษาสร้างเสริมสุขภาวะนำร่องประชุมร่วมกับสถานีเคเบิลทีวีที่มีความเข้มแข็งเพิ่มช่องทางในการเผยแพร่ผลงานที่ได้รับรางวัลและถ่ายทอดเรื่องราวการสร้างเสริมสุขภาวะสู่ชุมชน  ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี ทำให้เกิดแนวร่วมในการผลิตข่าวและรายการ เพื่อส่งเข้าประกวดเป็นสื่อต้นแบบด้านสุขภาวะ ระดับอุดมศึกษาซึ่งถือว่าเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างพลังสู่การเปลี่ยนแปลงสังคมด้านสุขภาวะที่ดีต่อไป  \

กลุ่มเป้าหมาย

       นิสิต นักศึกษาจากสถาบันต่าง ๆ ทั่วประเทศ
       เครือข่ายสถานีเคเบิลสร้างสุขทั่วประเทศ


รูปแบบการดำเนินการ
       จัดประกวด สื่อต้นแบบสร้างสุข โดยการเปิดรับผลงานสารคดีเชิงข่าว
        ความยาว 5-10 นาที


ระยะเวลา
       เปิดรับผลงาน  ตั้งแต่วันที่ 1  ตุลาคม 2555  ถึง  วันที่ 15 ธันวาคม 2555
       ปิดรับผลงาน   วันที่ 15 ธันวาคม 2555  (ผลงานถึงโครงการฯ)

       ประกาศผลรอบคัดเลือก      15 มกราคม 2556
       ประกาศผลรอบตัดสิน        30 มกราคม 2556


รางวัล ในการประกวดสื่อต้นแบบสร้างสุข ระดับอุดมศึกษา แบ่งเงินรางวัลออกเป็น

    รางวัลชนะเลิศ            1 รางวัล        รางวัลละ     30,000    บาทพร้อมโล่รางวัล
    รางวัลสถานีที่ปรึกษา    1 รางวัล         รางวัลละ      10,000     บาท

     รางวัลรองชนะเลิศ     1 รางวัล        รางวัลละ     20,000    บาทพร้อมโล่รางวัล
     รางวัลสถานีที่ปรึกษา    1 รางวัล         รางวัลละ      10,000     บาท      

     รางวัลชมเชย               5 รางวัล       รางวัลละ      10,000   บาทพร้อมโล่รางวัล 
      รางวัลสถานีที่ปรึกษา    1 รางวัล        รางวัลละ        10,000   บาท     

      และรางวัลสำหรับแนวคิดสร้างเสริมสุขภาวะยอดเยี่ยม 3 รางวัล       รางวัลละ     10,000    บาทพร้อมโล่รางวัล  


*รางวัลสถานีที่ปรึกษา จะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อมีการทำงานร่วมกันระหว่างสถาบันอุดมศึกษาและสถานีเคเบิลทีวีในพื้นที่และผลงานชิ้นนั้นได้รับรางวัล (1 ผลงาน มีสถานีที่ปรึกษา 1 สถานี)

โดยจะประกาศเปิดรับผลงานอย่างต่อเนื่อง  สถาบันอุดมศึกษาสามารถส่งผลงานประกวดได้ไม่จำกัดจำนวนผลงาน ภายในระยะเวลาที่กำหนด  พร้อมทั้งสามารถประสานความร่วมมือกับสถานีเคเบิลทีวีได้ ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้ ทางโครงการฯ อยากผลักดันให้เกิดความร่วมมือระหว่างสถานีเคเบิลทีวี และสถาบันอุดมศึกษาได้ร่วมผลิตสื่อและสร้างสรรค์ผลงานร่วมกัน 

ศึกษาข้อมูลสถานีเคเบิลทีวีทั่วประเทศได้ที่ www.tcta.or.th  แต่หากไม่ทราบข้อมูลหรือไม่มีสถานีในพื้นที่ของสถาบัน  ก็ยังสามารถส่งผลงานได้ด้วยในนามสถาบันเช่นเดียวกัน


เงื่อนไขการส่งผลงานเข้าประกวด
1. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นผลงานของ ผู้ผลิตใน สถาบันเอง  ไม่เป็นการลอกเลียนแบบหรือสำเนาส่วนหนึ่งส่วนใดของผลงานผู้อื่น
2. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องเป็นประเด็นในการเสริมสร้างสุขภาวะที่ดีให้กับชุมชนความยาว 5-10 นาที
3. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องมีเอกสารรับรองการส่งผลงานจากสถาบันอย่างถูกต้อง(รูปแบบเอกสาร     ขึ้นอยู่กับสถาบัน ระบุชื่อผู้ส่งผลงานและจำนวนผลงานที่ส่งประกวด)
4. ไม่จำกัดจำนวนผลงาน แต่จะต้องส่งผลงานภายในระยะเวลาที่กำหนด
5.  การตัดสินของคณะกรรมการถือว่าเป็นที่สิ้นสุด


รายละเอียดในการส่งผลงานเข้าประกวด
1.  ต้องทำสำเนาเทปผลงานชิ้นดังกล่าวในรูป VCD  หรือ DVD  จำนวน  2  ชุดต่อเรื่อง
2.  แนบรายละเอียดของผลงาน (ตามแบบฟอร์ม)  ติดต่อขอรับแบบฟอร์มโดยส่งอีเมล์ แจ้งขอรับแบบฟอร์มและรายละเอียดอื่น ๆ ที่ Cable.health@gmail.com หรือ โทร.084-067-2532


หลักเกณฑ์ในการตัดสินผลงานเข้าประกวด
การจัดประกวดรางวัลสื่อต้นแบบสร้างสุข ครั้งที่ 1 จะมีการจัดขึ้น 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาโครงการโดยทางสมาคมจะมีการเผยแพร่ผลงานที่ได้รับรางวัล สร้างแรงบันดาลใจให้กับนิสิต นักศึกษาจากสถาบันการศึกษาภาคต่างๆ และสถานีเคเบิล ผู้ผลิตสื่อท้องถิ่น ให้เกิดความตื่นตัวในการริเริ่มพัฒนารายการคุณภาพใหม่ ๆ ที่มีเนื้อหาที่เป็นประโยชน์ต่อท้องถิ่น และสังคมโดยรวม

พิจารณาจากองค์ประกอบต่าง ๆ ของผลงานที่ส่งเข้าประกวด ดังนี้
1.  คุณค่าของข่าวสร้างเสริมสุขภาวะ  10  คะแนน
      1.1    ความมีประโยชน์และมีคุณค่าต่อสังคมและประชาชน
  - สร้างสรรค์สังคม โดยส่งผลให้เกิดการปรับเปลี่ยนทัศนคติและการมีพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพ
  - สร้างเสริมสุขภาวะให้แก่ชุมชนและพื้นที่ท้องถิ่นของตนเอง
  - ทำหน้าที่ของสื่อมวลชนที่พัฒนาสื่อต้นแบบด้านสุขภาวะให้กับชุมชน
2.  คุณภาพของข่าวสร้างเสริมสุขภาวะ10 คะแนน
      2.1    ความสมบูรณ์ของข่าว
- เนื้อหาสาระของข่าวมีความสมบูรณ์
- การสื่อสารความหมายด้วยภาพได้ดี
- ความสอดคล้องของสาระและภาพข่าว
      2.2    ความถูกต้องของข่าว
- ตรงกับข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น  ไม่มีการบิดเบือนข่าว
3.   คุณภาพการผลิตข่าวสร้างเสริมสุขภาวะ10 คะแนน
      3.1   ความชัดเจนของเนื้อหา
      3.2   ความน่าสนใจที่ผู้ผลิตสร้างสรรค์การรายงานข่าวให้น่าสนใจมากขึ้นอย่างไร
      3.3   ความซับซ้อนและฟุ่มเฟือย  ระหว่าง  ภาพกับภาพ  ภาพกับคำบรรยาย และคำบรรยายกับคำบรรยาย
4.   คุณค่าของเนื้อหาของข่าวสร้างเสริมสุขภาวะ10 คะแนน
     ในการนำเสนอประเด็นสร้างเสริมสุขภาพ   ที่มีอิทธิพลต่อการปรับเปลี่ยนทัศนคติ อันนำไปสู่การเปลี่ยนพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพของกลุ่มเป้าหมาย และเกิดกลุ่มผู้รับชมที่ได้รับทราบข่าวสารสร้างเสริมสุขภาพ  มีแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ อันนำไปสู่การเปลี่ยนพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพเพิ่มขึ้น


การส่งผลงานเข้าประกวด
ผู้สนใจสามารถส่งผลงานตามรายละเอียดข้างต้นมาได้ที่  สมาคมเคเบิลทีวีแห่งประเทศไทย 
เลขที่  2 หมู่ 9 อาคารมาดามเพลส  ชั้น 2  ถนนเกษตร-นวมินทร์  เขตบึงกุ่ม  กรุงเทพฯ  10230
 
โทรศัพท์  0-2508-1042 ต่อ 11 โทรสาร  0-2943-9457 หรือติดต่อสอบถาม คุณภัทรมน ทองในแก้ว
โทร. 084-067-2532  ภายในระยะเวลาในการเปิดรับผลงาน


ดูรายละเอียดที่ http://www.tcta.or.th

บทความ แนะนำ

ประกวดออกแบบเสื้อผ้าแฟชั่นเชิงวัฒนธรรม FIC2012 ขอเชิญผู้ที่สนใจประกวด ส่งผลงานเข้าประกวดออกแบบเสื้อผ้า ภายใต้ Theme "Fashioning ASEAN: INSPIRED BY THAI CULTURE"โครงการ “LH Bank Young Creative Director Contest” ขอเชิญชวน นิสิต นักศึกษา ของสถาบันการศึกษาต่างๆ ร่วมส่งผลงานเข้าประกวดหนังสั้น ในหัวข้อ “LH Bank ATM …ตู้ ATM ของทุกคน”โครงการเยาวชนไทยมีฝีมือ ประกวดหนังสั้น แอนิเมชั่น, ประกวดภาพวาด, ประกวดออกแบบหน้าเว็บ และเกมส์ ชิงทุนการศึกษากว่า 350,000 บาท มี 3 กิจกรรมE-San Shortfilm and Animation Contest 2011 เปิดรับไอเดียสุดเจ๋ง เพื่อบอกเล่าเรื่องราวความเป็นอีสานผ่านประเด็น "โฮม","HOME" ให้ประจักษ์แก่สายตาสาธารณะชนประกวดวาดภาพโปสเตอร์พร้อมคำขวัญ ในหัวข้อ "น้ำ...เพื่อชีวิต" ISUZU เชิญชวนทีมนักเรียนระดับมัธยมต้นและปลาย ร่วมประกวดวาดภาพโปสเตอร์ พร้อมคำขวัญ
Comment สำหรับสมาชิก 100Y Design.com เท่านั้น
กรอกรหัส =>
คำถามที่ต้องการคำตอบ แสดงความคิดเห็นธรรมดา
ไม่สามารถส่งข้อความได้ กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก
หมายเหตุ ระบบ Comment สำหรับสมาชิก จะทำให้ทีมงานของทางเว็บไซต์ทราบทันที่เมื่อมีสมาชิกฝากข้อความ หรือตั้งคำถามที่ต้องการคำตอบ ทางทีมงานจะพยายามหาคำตอบเพื่อที่มาตอบคำถามให้เร็วที่สุด
Comment สำหรับสมาชิก Facebook