เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก
100Y DESiGN

WEBSITE GRAPHIC DESIGN

การประกวดผลงาน Animation สร้างสรรค์สื่อ เพื่อเด็กและเยาวชนไทยใส่ใจสุขภาพ หัวข้อ “Healthy young Gen เยาวชนรุ่นใหม่ ใส่ใจสุขภาพ ”
เขียนโดย 100Y Design | 11 ตุลาคม 2555 เวลา 12:06:07 น. | ผู้เข้าชม 3765 ครั้ง

การประกวดผลงาน Animation
 “สร้างสรรค์สื่อ เพื่อเด็กและเยาวชนไทยใส่ใจสุขภาพ”
หัวข้อ“Healthy young Gen เยาวชนรุ่นใหม่ ใส่ใจสุขภาพ ”

            ปัจจุบัน เด็ก เยาวชน และประชาชนจำนวนไม่น้อยที่เจ็บป่วยด้วยโรคที่ป้องกันได้ โดยเฉพาะการเจ็บป่วย
ซึ่งเกิดจากการมีพฤติกรรมสุขภาพที่ไม่เหมาะสม  เช่น การกินอาหารที่มีไขมันสูง กินผักน้อย การไม่ออกกำลังกาย การสูบบุหรี่  ดื่มสุรา เป็นประจำ  มีความเครียด มีพฤติกรรมเสี่ยงจากการขับขี่มอเตอร์ไซค์ไม่สวมหมวกนิรภัย และ มีพฤติกรรมทางเพศที่ไม่ปลอดภัย  การเจ็บป่วย และการเกิดปัญหาสุขภาพจะน้อยลง หากทุกคนมีการสร้างและเสริมพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้อง ซึ่งต้องเริ่มต้นปลูกฝังที่เด็ก เยาวชน ให้มีการปฏิบัติตัวในการดูแลสุขภาพอย่างถูกต้องและปฏิบัติเป็นประจำให้เป็นสุขนิสัย ด้วยการใช้สุขบัญญัติ 10 ประการเป็นพื้นฐานสำหรับชีวิตและเป็นวิถีทางที่สามารถนำไปสู่การมีสุขภาพดี

          กองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ได้จัดการประกวด Animation “Healthy young Gen  เยาวชนรุ่นใหม่ ใส่ใจสุขภาพ ” ขึ้น เพื่อเปิดโอกาสให้ นักเรียน นักศึกษา เครือข่ายสุขภาพ และผู้ที่สนใจ ได้เข้าร่วมสร้างสรรค์ผลงานสื่อสุขภาพประเภท Animation ให้เป็นสื่อทางเลือกที่จะสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายซึ่งเป็นเยาวชนรุ่นใหม่ที่อยู่ท่ามกลางกระแสของความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศ เพราะ “โดนใจ ถูกใจเด็กกว่า ผู้ใหญ่ทำ”  ซึ่งผลงานที่ได้รับรางวัลจะได้รับการเผยแพร่ ผ่าน Social Media และ สื่อต่างๆ  ของกรมสนับสนุน บริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข และเครือข่ายด้านสุขภาพ รวมทั้งสถานศึกษาต่าง ๆ เพื่อกระตุ้นให้เด็ก เยาวชน ตื่นตัว เห็นความสำคัญของสุขภาพ และหันมาสนใจในการมีพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้อง และลด ละ เลิก พฤติกรรม  ที่เสี่ยงต่อสุขภาพและชีวิต
 
วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้างกระแสการสร้างสุขภาพในกลุ่มเด็กและเยาวชน
2. เพื่อสร้างและขยายกลุ่มแนวร่วมในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพผ่านสื่อประเภท ภาพการ์ตูนเคลื่อนไหว หรือ Animation
3. เพื่อให้มีสื่อสุขภาพ ที่ทันยุค ทันสมัย เหมาะสมกับการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชนในปัจจุบัน
 
หัวข้อการประกวด
 
“Healthy young Gen เยาวชนรุ่นใหม่ ใส่ใจสุขภาพ ” เป็นวิธีคิดของเยาวชนรุ่นใหม่ในการจัดการกับปัญหาสุขภาพในกลุ่มเด็กและเยาวชนไทยในยุคปัจจุบัน อย่างสร้างสรรค์ โดยประยุกต์วิถีทางของสุขบัญญัติ 10 ประการมาใช้ นำเสนอปัญหา แนวคิดในการแก้ไข และภาพสุดท้ายของแนวคิดที่ต้องการให้เกิดขึ้นจากการแก้ปัญหา

ประเภทการประกวดและรางวัล
การประกวด  มี 2 ประเภท
1. ประเภทนักเรียนระดับมัธยมศึกษา        2. ประเภทประชาชนทั่วไป

แต่ละประเภท มี 5 รางวัล 
รางวัลที่หนึ่ง                        เงินรางวัล 15,000 บาท  พร้อมโล่
รางวัลที่สอง                        เงินรางวัล 12,000 บาท พร้อมโล่
รางวัลที่สาม                        เงินรางวัล 10,000 บาท  พร้อมโล่
รางวัลชมเชย 2 รางวัล        เงินรางวัล   5,000 บาท พร้อมโล่


กติกาและเงื่อนไข
1.  ส่งผลงานเป็นทีม ทีมละ 3 คน แต่ละทีมสามารถส่งผลงานได้ไม่จำกัดจำนวน
2.  รายละเอียดของผลงาน
       2.1 เป็นผลงาน Animation ไม่จำกัดรูปแบบและเทคนิคภายใต้หัวข้อ “Healthy young Gen เยาวชน   รุ่นใหม่ ใส่ใจสุขภาพ ” โดยสามารถตั้งชื่อเรื่องใหม่ได้ตามความเหมาะสม ความยาว 3-5 นาที เป็นไฟล์นามสกุล   AVI หรือ MPEG ความละเอียด 720 X 480 หรือ 640 X 480
      2.2 credit ท้ายผลงานต้องมี logo กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และ logo สุขบัญญัติแห่งชาติ ซึ่งสามารถดาวน์โหลด ที่ www.hed.go.th
3.  ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดจะต้องเป็นเจ้าของผลงานที่แท้จริง และผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่เคยนำเผยแพร่
ในสื่อทุกประเภท (รวมทั้ง Internet) และไม่เคยได้รับรางวัลการประกวด Animation จากที่ใดมาก่อน
         
วิธีการส่งผลงาน
1. ส่งผลงานในรูปแบบ CD/DVD  พร้อมใบสมัคร ระบุชื่อ นามสกุล (ถ้าเป็นนักเรียนระบุชื่อสถานศึกษา และจังหวัด) ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ ที่สามารถติดต่อได้ และ e-mail
2. ส่งทางไปรษณีย์ ที่ กลุ่มพัฒนาการรณรงค์ด้านสุขภาพ  กองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข  ถ.ติวานนท์อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000  โดยจะยึดตามวันที่ประทับตราบนซองเป็นสำคัญ                                                                                                          
ปิดรับผลงาน     ศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2555   (เลื่อนมาจากวันศุกร์ที่ 24 สิงหาคม 2555)
ประกาศผล       ศุกร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2555   (เลื่อนมาจากวันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม 2555)     ทาง  www.hed.go.th.
รับรางวัล         ในเวทีวิชาการ เดือนธันวาคม 2555   (กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม)
เกณฑ์การตัดสิน 
1) ความคิดสร้างสรรค์                  20      คะแนน                              
2) ความสวยงาม                          20      คะแนน
3) ความสมบูรณ์ของชิ้นงาน         20      คะแนน                    
4) เทคนิคที่ใช้                             20      คะแนน                    
5) เนื้อหาตรงตามวัตถุประสงค์     20      คะแนน

รายละเอียดเพิ่มเติม
          กองสุขศึกษา โทร. 02 590 1623 หรือ www.hed.go.th
 
หมายเหตุ 
* สามารถดาวน์โหลด ใบสมัคร / logo credit ท้ายผลงาน ที่
www.hed.go.th
* ขอสงวนสิทธิ์ไม่ส่งผลงานคืน ผลงานที่ได้รับรางวัลเป็นลิขสิทธิ์ของกองสุขศึกษา และผลงานที่ส่งเข้าประกวดและ
   ไม่ได้รับรางวัลเป็นลิขสิทธิ์ของเจ้าของผลงาน โดยเจ้าของผลงานตกลงยินยอมให้กองสุขศึกษานำไปเผยแพร่เพื่อ
   ประโยชน์ต่อสังคมได้โดยไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทน
* คณะกรรมการตัดสินมีสิทธิ์กำหนดวิธีการตัดสิน และการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
* ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดจำนวนหลายผลงาน จะสงวนสิทธิ์เฉพาะรางวัลที่ได้รับสูงสุดรางวัลเดียวเท่านั้น
* ผลงานที่ไม่ถูกต้องตามกติกาและเงื่อนไขการประกวด จะไม่ได้รับการพิจารณา หากได้รับรางวัล และมีการท้วงติง
  ซึ่งสามารถพิสูจน์ได้ ผู้จัดการประกวดสามารถยกเลิกและเปลี่ยนแปลงการตัดสิน รวมทั้งขอคืนรางวัลได้
* การส่งผลงานเข้าประกวด ให้ถือว่าผู้ส่งผลงานตกลงปฏิบัติตามรายละเอียดเงื่อนไขต่างๆ ข้างต้น
* ผู้ส่งผลงานเป็นผู้รับผิดชอบต่อลิขสิทธิ์ของข้อมูลทุกชนิดในผลงาน

บทความ แนะนำ

ประกวดออกแบบลายเสื้อ ขอเชิญนิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ร่วมประกวดออกแบบลายเสื้อ ภายใต้หัวข้อ “คำสอนของพ่อ สู่ความสุขที่ยั่งยืน”การประกวด M Design Award 2013 โมเดอร์นฟอร์ม เชิญชวนนิสิตนักศึกษาระดับอุดมศึกษา สมัครเข้าร่วมประกวดออกแบบเฟอร์นิเจอร์ ภายใต้หัวข้อ “Transform Living” ประกวดภาพถ่าย มุมมองสถาปัตยกรรมภาคใต้ผ่านเลนส์ เชิญชวน นักถ่ายภาพมืออาชีพ มือสมัครเล่น ประชาชนทั่วไป และนักเรียน นักศึกษา ส่งภาพถ่ายงานสถาปัตยกรรมพื้นที่ภาคใต้ประกวดภาพถ่ายและภาพวาด โครงการ RD Giving Art Award กรมสรรพากรขอเชิญชวน นักเรียน นิสิต นักศึกษา และบุคคคลทั่วไป ร่วมประกวดวาดภาพในหัวข้อ “สังคมมีสุขด้วยการให้” ร่วมส่งภาพประกวดหัวข้อ สีสัน วันลอยกระทง ร่วมแสดงความภาคภูมิใจในมรดกแห่งประเพณีไทย ผ่านทางภาพถ่ายจากมุมมองของตนเองต่อมนต์เสน่ห์สีสันแห่งสายน้ำในประเพณีลอยกระทงของสยาม
Comment สำหรับสมาชิก 100Y Design.com เท่านั้น
กรอกรหัส =>
คำถามที่ต้องการคำตอบ แสดงความคิดเห็นธรรมดา
ไม่สามารถส่งข้อความได้ กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก
หมายเหตุ ระบบ Comment สำหรับสมาชิก จะทำให้ทีมงานของทางเว็บไซต์ทราบทันที่เมื่อมีสมาชิกฝากข้อความ หรือตั้งคำถามที่ต้องการคำตอบ ทางทีมงานจะพยายามหาคำตอบเพื่อที่มาตอบคำถามให้เร็วที่สุด
Comment สำหรับสมาชิก Facebook