เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก
100Y DESiGN

WEBSITE GRAPHIC DESIGN

งานประชุมวิชาการ NECTEC ACE 2012 เนคเทคจัดประชุมวิชาการและนิทรรศการ 18-20 ก.ย. 2555 เปิดแนวคิดใหม่ สร้างงานวิจัยพัฒนา เพื่อเพิ่มคุณค่าให้กับเศรษฐกิจสังคมไทย
เขียนโดย 100Y Design | 06 กันยายน 2555 เวลา 22:37:54 น. | ผู้เข้าชม 3778 ครั้ง

เนคเทคจัดประชุมวิชาการและนิทรรศการ 18-20 ก.ย. 2555

NECTEC ACE 2012 : Co-creation in R&D for healthy and wealthy Thailand

เปิดแนวคิดใหม่ สร้างงานวิจัยพัฒนา เพื่อเพิ่มคุณค่าให้กับเศรษฐกิจสังคมไทย
 

 

            กรุงเทพฯ - ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้การจัดงานประชุมวิชาการและนิทรรศการเนคเทค ประจำปี ๒๕๕๕ (NECTEC Annual Conference & Exhibitions 2012) ภายใต้แนวคิด “ร่วมสร้างงานวิจัยพัฒนา เพื่อเพิ่มคุณค่าให้กับเศรษฐกิจสังคมไทย Co-creation in R&D for healthy and wealthy Thailand” ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๘-๒๐ กันยายน ๒๕๕๕ ณ โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด ถนนรัชดาภิเษก เขตหัวขวาง กรุงเทพฯ โดยมีการนำเสนอผลงานทางวิชาการ การวิจัย พัฒนาทางด้านอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ในสาขาต่างๆ  และการสัมมนาในหัวข้อที่น่าสนใจ พร้อมเปิดตัว ‘แอฟพลิเคชั่น FM91BKK’

            ดร.พันธ์ศักดิ์ ศิริรัชตพงษ์ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ หรือเนคเทค กล่าวถึงแนวคิดในการจัดงานว่า “Co-creation” เป็นแนวคิดใหม่ที่เปิดโอกาสให้เกิดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากผู้มีส่วนร่วม ตลอดห่วงโซ่คุณค่าของการผลิตและบริโภค เพื่อร่วมกันสร้างสรรค์นวัตกรรมในแง่มุมต่างๆ รวมถึงนวัตกรรมของสินค้าและบริการที่ทำให้ผู้มีส่วนร่วมเหล่านี้ได้รับประโยชน์หรือคุณค่าเพิ่มขึ้น ซึ่งปัจจุบันแนวคิดนี้มีแนวโน้มจะขยายตัวเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากองค์กรต่างๆ รวมทั้งผู้ผลิตสินค้าและบริการต่างๆ เริ่มเห็นคุณค่าของกระบวน Co-creation ซึ่งมีความเหนือกว่ากระบวนการทางการตลาดที่เน้นผู้ผลิตและผู้บริโภค เพราะ Co-creation เน้นการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในกระบวนการผลิตสินค้าและบริการตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทาง และยังเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหลายได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็น หรือมีส่วนร่วมในการพัฒนาให้เกิดสินค้าหรือบริการที่ตรงใจ หรือตอบโจทย์ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมากที่สุด ซึ่งที่ผ่านมาเนคเทคก็ได้นำแนวคิด Co-creation มาใช้ในการสร้างงานวิจัย พัฒนาเพื่อให้สามารถตอบโจทย์ผู้มีส่วนร่วมมากขึ้น และยังสร้างคุณค่าเชิงเศรษฐกิจและสังคมที่สูงขึ้นด้วย

            การประชุมวิชาการประจำปีนี้ จึงมีการนำเสนอนิทรรศการผลงานวิจัยภายใต้แนวคิด Co-creation อาทิ ระบบแจ้งเตือนแผนที่ฉุกเฉินส่วนตัว ระบบเตือนภัยน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่ม ข้อมูลสารสนเทศปุ๋ยเพื่อเกษตรกร โปรแกรมบันทึกข้อมูลสุขภาพครอบครัวแบบพกพา และแอพพลิเคชั่นเพื่อสังคม เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจภายในงานประกอบด้วย การประชุมวิชาการและการเสวนา อาทิ นวัตกรรมบริการฐานรากใหม่ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทย , การฟื้นฟูสมรรถภาพทางกายโดยใช้หุ่นยนต์และเทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือน ,แนวทางความร่วมมือในการพัฒนาเทคโนโลยีสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย , ร่วมคิด ร่วมสร้างนวัตกรรมการพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์และอิเล็กทรอนิกส์อินทรีย์ ,ทิศทางการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเครื่องปรับอากาศสำหรับอุตสาหกรรมไทย, เซ็นเซอร์เพื่อการเกษตร เป็นต้น

            การจัดแสดงนิทรรศการ Co-Creation Zone ที่เกิดจากแนวคิดการร่วมสร้างสรรค์ในงานวิจัยและพัฒนา อาทิ ระบบแจ้งเตือนแผนที่ฉุกเฉินส่วนตัว หรือ Situational Awareness Service ช่วยแจ้งเตือนเหตุฉุกเฉินที่มีผู้แจ้งผ่านทางสถานีวิทยุ และจะแจ้งเตือนมายังผ่านอีเมล์และโทรศัพท์มือถือของผู้ใช้งานในกรณีที่เกิดเหตุร้ายในบริเวณที่ผู้ใช้งานสนใจ นอกจากนี้ผู้ใช้ยังสามารถแจ้งขอความช่วยเหลือ หรือให้ข้อมูลโดยส่งเป็นรูปภาพได้อีกด้วย หรือจะเป็นผลงานร่วมสร้างสรรค์ในด้านสุขภาพ อนามัย อาทิ โปรแกรมบันทึกข้อมูลสุขภาพครอบครัวแบบพกพา ระบบส่งเสริมการดูแลตนเองสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวาน ข้อเข่าขาเทียม เป็นต้น ในส่วนของอาหาร การเกษตร และสิ่งแวดล้อม ไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยสั่งตัด หรือระบบการเตือนภัยดินถล่ม ที่เนคเทค ร่วมพัฒนากับหน่วยงาน/องค์กรที่มีความรู้ความชำนาญเฉพาะด้านเพื่อมุ่งสู่ผลประโยชน์ที่ประชาชนของประเทศจะได้รับ และมุ่งหวังให้เกิดการร่วมสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง

            Technology Highlight Zone แบ่งเป็น ๓ ส่วนจัดแสดง ได้แก่ เทคโนโลยีบริการคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์และซอฟท์แวร์โดยผ่านทางระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์อินเตอร์เน็ต หรือ คลาวด์คอมพิวติ้ง เทคโนโลยีเซ็นเซอร์ เป็นเทคโนโลยีที่นำไปใช้อย่างแพร่หลายทั้งด้านเกษตร อุตสาหกรรม การแพทย์ รวมถึงอุปกรณ์เตือนภัยภิบัติทางธรรมชาติ สร้างผลตอบแทนทั้งทางด้านเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม และผลตอบแทนทางสังคม ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากภัยธรรมชาติอันประเมินค่าไม่ได้ และเทคโนโลยีเพื่อพลังงานและสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีที่จะเข้ามาช่วยในการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานทั้งพลังงานไฟฟ้าในบ้านเรือน หรือยานยนต์ นอกจากนี้ยังมีการส่งเสริมประสิทธิภาพด้านพลังงานทดแทน ที่สะอาดและได้ฟรีจากธรรมชาติ

            Cluster & Alliance Zone เป็นโซนที่แสดงถึงความร่วมมือกับภาครัฐ ภาคธุรกิจและภาคการศึกษา ในด้านการนำผลงานวิจัยไปสู่การต่อยอดและขยายผลที่เกิดขึ้นแล้วอย่างเป็นรูปธรรม

            Business Zone เป็นโซนมุ่งส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือ เชื่อมโยงระหว่างภาคอุตสาหกรรมและโลกแห่งเทคโนโลยีที่เกิดจากการร่วมสร้างงานวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มคุณค่าให้กับเศรษฐกิจ สังคมไทย โดยหน่วยปฏิบัติการของศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

            ทั้งหมดนี้ คาดว่าจะทำให้ผู้เข้าร่วมงานได้รับทราบและเรียนรู้องค์ความรู้ใหม่ อันจะนำไปสู่การเสริมสร้าง พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพของงานวิจัยและพัฒนา ตลอดจนเผยแพร่ความรู้ให้กว้างขวางยิ่งขึ้น เปิดโอกาสให้ภาครัฐและธุรกิจเอกชนนำผลงานวิจัยไปพัฒนาและต่อยอดสู่อุตสาหกรรมเชิงพาณิชย์ เพื่อให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศต่อไป

            คุณไจตนย์ ศรีวังพล ผู้อำนวยการ รายการข่าวจราจร สวพ.91 กล่าวว่าแอพพลิเคชั่น “FM91BKK”ป็นโครงการที่ สวพ.91 วิจัยและพัฒนาร่วมกับเนคเทค เป็นตัวอย่างของผลงานภายใต้แนวคิด Co-creation โดยเป็นแอพพลิเคชั่นฟรีสำหรับผู้ใช้มือถือไอโฟน เพื่อการติดตามข่าวสารความปลอดภัยและจราจร โดยจะช่วยกรองข้อมูลข่าวสารจราจรที่มีการรายงานอยู่มากมายให้เหลือแต่ข้อมูลในจุดที่ผู้ใช้บริการสนใจ และจะทำการแจ้งเตือนเมื่อเข้าใกล้รัศมีจุดเกิดเหตุตามที่กำหนดค่าไว้ และผู้ใช้บริการสามารถโทรศัพท์ขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆ ได้โดยไม่ต้องจำเบอร์โทรศัพท์ ผู้ใช้บริการสามารถติดตามข่าวสารของ สวพ.FM 91 ผ่านทาง Facebook Twitter และฟังวิทยุออนไลน์ได้อย่างสะดวก หรือสามารถส่งข้อความขอความช่วยเหลือโดยการพิมพ์ส่งข้อความ ถ่ายรูปเหตุการณ์และตำแหน่งปัจจุบัน หรือแจ้งข่าวสารการจราจร อุบัติเหตุบนท้องถนนโดยถ่ายรูปเหตุการณ์ และข้อมูลจะถูกส่งตรงไปยังเจ้าหน้าที่ของ สวพ.FM 91 เพื่อประสานความช่วยเหลือ หรือแจ้งเตือนต่อไป แอพพลิเคชั่นนี้ยังสามารถทำการแจ้งเตือนเมื่อผู้ใช้บริการเข้าใกล้ช่วงอันตรายบนถนนทางหลวง 4 สาย คือทางหลวงหมายเลข 1, 2, 3 และ 4 สามารถแจ้งเตือนเมื่อเข้าใกล้แยกไฟแดงที่มีกล้องจับความเร็ว เฉพาะในเขตกรุงเทพฯ สามารถดูภาพจากกล้อง CCTV ได้ และยังสามารถเลือกแสดงเฉพาะข่าวสารในบริเวณที่สนใจ สามารถเพิ่มจุดสนใจ กำหนดเวลาข่าวสารย้อนหลัง เลือกประเภทข่าวสารที่สนใจ และรัศมีของบริเวณจุดที่สนใจได้ นอกจากนี้ยังสามารถแสดงจุดที่เกิดอุบัติเหตุ การจราจร หรือข่าวสารต่างๆ บนแผนที่ได้อีกด้วย แอพพลิเคชั่นนี้สามารถรองรับกับ iOS 5.0 ขึ้นไป และต้องเชื่อมต่อกับ internet ในการใช้งาน ซึ่งผู้สนใจสามารถพบกับการเปิดตัวแอพพลิเคชั่นนี้ได้ในงานนี้

            สำหรับผู้สนใจเข้าร่วมงานประชุมวิชาการและนิทรรศการเนคเทค ประจำปี ๒๕๕๕ สามารถลงทะเบียนและดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.nectec.or.th งานนี้เข้าชมงานและร่วมงานสัมมนาได้ฟรี

บทความ แนะนำ

“เยาวราช” นิทรรศการศิลปะ โดย Daniel Sewell ชุมชนชาวจีนในกรุงเทพฯ กระตุ้นความบันดาลใจ ในการรังสรรค์ผลงานศิลปะของศิลปินหนุ่มชาวอเมริกัน Daniel Sewellศิลปกรรมสมาคมศิลปินทัศนศิลป์นานาชาติ กลุ่มศิลปินในนามสมาคมศิลปินทัศนศิลป์นานาชาติ แห่งประเทศไทย จัดนิทรรศการศิลปกรรมสมาคมศิลปินทัศนศิลป์นานาชาติ ครั้ง 328 เมษายนนี้ พบกับ T-Shirt Festival 8 กิจกรรมประจำทางจากแฟตเรดิโอ พบกับร้านขายเสื้อกว่า 300 ร้านค้า กว่า 3,000 แบบเสื้อใหม่ พร้อมศิลปินอคูสติกเวอร์ชั่นชิดในใกล้ชิดกะดีจีน – คลองสาน – สะพานพุทธ : ศิลป์สามท่า เทศกาลศิลปวัฒนธรรมประจำปีของย่านกะดีจีน มุ่งเน้นการใช้ศิลปะในการสร้างความเข้มแข็งและการมีส่วนร่วมของชาวชุมชนยืนยันการจัดงาน Motor Expo 2011 แถลงการณ์ของ บริษัท สื่อสากล จำกัด เรื่องยืนยันการจัดงาน “มหกรรมยานยนต์ ครั้งที่ 28
Comment สำหรับสมาชิก 100Y Design.com เท่านั้น
กรอกรหัส =>
คำถามที่ต้องการคำตอบ แสดงความคิดเห็นธรรมดา
ไม่สามารถส่งข้อความได้ กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก
หมายเหตุ ระบบ Comment สำหรับสมาชิก จะทำให้ทีมงานของทางเว็บไซต์ทราบทันที่เมื่อมีสมาชิกฝากข้อความ หรือตั้งคำถามที่ต้องการคำตอบ ทางทีมงานจะพยายามหาคำตอบเพื่อที่มาตอบคำถามให้เร็วที่สุด
Comment สำหรับสมาชิก Facebook