เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก
100Y DESiGN

WEBSITE GRAPHIC DESIGN

ประกวดประดิษฐ์โมเดลเครื่องบิน กองทัพอากาศไทยเชิญชวนประกวดประดิษฐ์โมเดลเครื่องบิน ชิงรางวัลพร้อมใบประกาศนียบัตร โครงการ 100 ปี การบินของบุพการีทหารอากาศ
เขียนโดย 100Y Design | 10 พฤษภาคม 2555 เวลา 10:45:52 น. | ผู้เข้าชม 3774 ครั้งกิจกรรมการประกวดประดิษฐ์โมเดลเครื่องบินกระดาษ

หัวข้อการประกวด  

“ อากาศยานของกองทัพอากาศไทย”
 

คุณสมบัติของผู้เข้าประกวด
๑. สำหรับเยาวชน อายุไม่เกิน ๑๔ ปี               ประดิษฐ์โมเดลเครื่องบินกระดาษ แบบพื้นฐาน
๒. สำหรับเยาวชน อายุไม่เกิน ๑๗ ปี               ประดิษฐ์โมเดลเครื่องบินกระดาษ แบบทั่วไป                  

กติกาการเข้าร่วมการประกวด 

๑. การแข่งขันแบ่งเป็น ๒ ประเภท คือ ประดิษฐ์โมเดลเครื่องบินกระดาษ แบบพื้นฐาน และแบบทั่วไป โดยแต่ละแบบมีเครื่องบินให้เลือก ๕ ชนิด ดังนี้

๑.๑ ประดิษฐ์โมเดลเครื่องบินกระดาษ แบบพื้นฐาน ได้แก่ F-86, L-39, ALPHA JET, Fantrainer, T-33
๑.๒ ประดิษฐ์โมเดลเครื่องบินกระดาษ แบบทั่วไป ได้แก่ GRIPEN, F-16, F-5, OV-10, AU-23

๒.  ผู้เข้าประกวดสามารถฝึกฝนการประดิษฐ์โมเดลเครื่องบินกระดาษก่อนเข้าร่วมประกวดได้ โดย ๒ วิธี

๒.๑ ดาวน์โหลด คลิปวีดีโอตัวอย่างการประดิษฐ์ หรือ ดาวน์โหลดแบบของเครื่องบินกระดาษตามประเภทที่เข้าแข่งขันได้ จาก www.facebook.com/RTAFmuseum
๒.๒ เข้าร่วม Workshop การประดิษฐ์โมเดลเครื่องบินกระดาษ ในวันศุกร์ที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๕ ระหว่างเวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.

๓. ผู้สมัครเข้าประกวดจะต้องกรอกใบสมัครอย่างละเอียดและชัดเจน ด้วยภาษาไทย พร้อมติดรูปถ่ายโดยสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.facebook.com/RTAFmuseum หรือขอรับใบสมัครได้ที่ พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศ ถนนพหลโยธิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร ในวันและเวลาทำการ

 

การตัดสิน
คณะกรรมการตัดสิน ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิดังต่อไปนี้
๑. พลอากาศโท ธงชัย   แฉล้มเขตร    ประธานกรรมการกิตติมศักดิ์ (รองเสนาธิการทหารอากาศ)
๒. นาวาอากาศเอก ศักดิ์พินิต พร้อมเทพ    กรรมการ (รองเจ้ากรมสารบรรณทหารอากาศ)
๓. นาวาอากาศเอก ไพฑูรย์     ไล้เลิศ   กรรมการ (ผู้อำนวยการกองประวัติศาสตร์และพิพิธภัณฑ์ทหาร กรมสารบรรณทหารอากาศ)

รางวัลพร้อมใบประกาศนียบัตรมูลค่ารวม  ๑๓,๕๐๐.๐๐ บาท แบ่งเป็น
ประเภทแบบพื้นฐาน
- รางวัลชนะเลิศ  รางวัลละ ๒,๕๐๐ บาท พร้อมโล่รางวัลและประกาศนียบัตร
- รางวัลชมเชย  ๒ รางวัล รางวัลละ ๑,๐๐๐.๐๐ บาท และประกาศนียบัตร 

ประเภทแบบทั่วไป
- รางวัลชนะเลิศ รางวัลละ ๔,๐๐๐.๐๐ บาท พร้อมโล่รางวัลและประกาศนียบัตร
- รางวัลชมเชย ๒ รางวัล รางวัลละ ๑,๕๐๐.๐๐ บาท และประกาศนียบัตร
- รางวัลยอดนิยม ๑ รางวัล รางวัลละ    ๒,๐๐๐บาท และประกาศนียบัตร

หมายเหตุ
- การตัดสินโดยคณะกรรมการถือเป็นข้อยุติ

-  กองทัพอากาศจะเป็นผู้จ่ายเงินรางวัลให้ผู้ที่ได้รับรางวัลโดยตรง
-  ที่ได้รับรางวัลทุกรางวัล จะต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายตามกฎหมาย

 

กรรมสิทธิ์ของผลงานที่ได้รับรางวัล
ผลงานได้รับรางวัลทั้งหมด จะถือเป็นกรรมสิทธิ์ของกองทัพอากาศ


กำหนดการดำเนินงาน

. การส่งใบสมัคร

๑.๑ สมัครด้วยตัวเอง ระหว่างวันที่ ๑๕ พฤษภาคม - ๕มิถุนายน ๒๕๕๕ เวลา ๐๙:๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ได้ที่ พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศ ดอนเมือง กรุงเทพฯ

๑.๒ สมัครผ่านทางไปรษณีย์
โดย ตราประทับไปรษณีย์ ภายในวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๕  รายละเอียดจ่าหน้าพัสดุ   โครงการประกวด  ประดิษฐ์โมเดลเครื่องบินกระดาษ  ที่อยู่  พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศ ถนนพหลโยธิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๑๐

๒.  การตัดสินการประกวด    
๒.๑ การตัดสินรอบคัดเลือกและรอบชิงชนะเลิศ วันเสาร์ที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๕ ณ พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศ

๐๘.๓๐- ๐๙.๐๐ น.        ผู้มีสิทธิ์เข้าแข่งขัน รายงานตัว

๐๙.๓๐ – ๑๔.๐๐ น.      ผู้สมัครเข้าแข่งขัน ประดิษฐ์โมเดลเครื่องบินกระดาษตามแบบและประเภท อายุของตน

๑๔.๓๐ – ๑๕.๐๐ น.      คณะกรรมการ คัดเลือกผลงานรอบที่ ๑

                                     แบ่งเป็น ประเภทแบบพื้นฐาน จำนวน ๓ ผลงาน และประเภทแบบทั่วไป จำนวน ๓ ผลงาน 

๑๕.๓๐ – ๑๖.๐๐ น.      คณะกรรมการตัดสินผลงาน รอบชิงชนะเลิศ และประกาศ ผู้ได้รับรางวัลในแต่ละประเภท

                                                 

๒.๒ การคัดเลือกผลงานยอดนิยม
ผล งานที่ผ่านการตัดสินทั้งหมด จำนวน ๖ ผลงาน  จะนำมาให้ประชาชนร่วมโหวตผลงานที่ชื่นชอบโดยการกด Like ผ่าน www.facebook.com/RTAFmuseum ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๕ โดยจะประกาศผลการคัดเลือก รางวัลยอดนิยมในวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๕ ผ่านทาง www.facebook.com/RTAFmuseum และติดประกาศที่พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศ

๔. พิธีมอบรางวัลและการจัดแสดงผลงาน
พิธี มอบรางวัลและการจัดแสดงผลงานจะจัดขึ้นในพิธีเปิดนิทรรศการ "ครบรอบ ๑๐๐ ปีการบินของบุพการีทหารอากาศ" วันศุกร์ที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๕ ณ พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศ


 

กิจกรรมการประกวดโมเดลเครื่องบินพลาสติก

 

หัวข้อการประกวด  

“ อากาศยานของกองทัพอากาศไทย” 

 

ประเภทการประกวด แบ่งเป็น ๕ ประเภท ดังนี้

๑.) ประเภทใบพัด                            โมเดลอัตราส่วน    ๑:๗๒

๒.) ประเภทใบพัด                            โมเดลอัตราส่วน    ๑:๔๘ ขึ้นไป

๓.) ประเภทไอพ่น                            โมเดลอัตราส่วน    ๑:๗๒

๔.) ประเภทไอพ่น                            โมเดลอัตราส่วน    ๑:๔๘ ขึ้นไป

๕.) อากาศยานปีกหมุน                  ไม่จำกัดสเกล

 

คุณสมบัติผู้เข้าประกวด

ระดับประชาชนทั่วไป สัญชาติไทย ไม่จำกัด อายุ เพศ การศึกษา

 

กติกาการส่งผลงานเข้าประกวด

. ผลงานที่ส่งเข้าประกวด ไม่จำกัดผลิตภัณฑ์โมเดล และชนิดวัสดุ เช่น ตะกั่ว พลาสติก เรซิ่น และ ไม่จำกัด               เทคนิคการทำสี เช่น พ่น เกลี่ย หรือดรายบรัช

๒. ไม่จำกัดจำนวนผลงานที่ส่งเข้าประกวด  ผู้เข้าประกวดสามารถส่งผลงาน ได้ทุกประเภท แต่ผู้เข้าประกวดจะ        สามารถได้รับรางวัลสูงสุดเพียง ๑ รางวัล เท่านั้น

๓. ผู้ส่งผลงานจะต้องต่อโมเดลทุกขั้นตอน ด้วยตนเองเท่านั้น

๔. ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดจะต้องกรอกใบสมัครอย่างละเอียดและชัดเจน ด้วยภาษาไทย พร้อมติดรูปถ่าย โดย        สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.facebook.com/RTAFmuseum หรือขอรับใบสมัครได้ที่ พิพิธภัณฑ์               กองทัพอากาศ ถนนพหลโยธิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร ในวันและเวลาทำการ

๕. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องอยู่ในสภาพพร้อมจัดแสดง ทั้งนี้คณะกรรมการคัดเลือก และตัดสิน จะพิจารณา          คัดเลือกเฉพาะผลงานที่อยู่ในสภาพพร้อมจัดแสดงเท่านั้น โดยคณะกรรมการดำเนินงานจะระวังรักษาผลงานที่          เข้าประกวดอย่างดีที่สุด ยกเว้นความเสียหายที่เกิดขึ้นโดยเหตุสุดวิสัย

 การตัดสิน

คณะกรรมการตัดสิน ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิดังต่อไปนี้

๑. พลอากาศตรีธเนศ ชลิตภิรัติ  ประธานกรรมการกิตติมศักดิ์        (เสนาธิกากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ)      

๒. นาวาอากาศเอก ศักดิ์พินิต พร้อมเทพ   กรรมการ  (รองเจ้ากรมสารบรรณทหารอากาศ)

๓. นาวาอากาศเอก ไพฑูรย์  ไล้เลิศ  กรรมการ (ผู้อำนวยการกองประวัติศาสตร์และพิพิธภัณฑ์ทหาร กรมสารบรรณทหารอากาศ)๑.      นายอนุชา ตุงคะบูรณะ

๒.      นายนิติพล เจนจบเขตต์

๓.      นายจิรายุ หิรัญญะเวช

๔.      นายไพฑูรย์ จิตกระสัน

๕.      นายวาทศ กิจโอธาน

 

รางวัลพร้อมใบประกาศนียบัตรมูลค่ารวม  ๓๐,๐๐๐ บาท แบ่งเป็น
๑.  รางวัลชนะเลิศ ทั้ง ๕ ประเภท                  จำนวน ๕ รางวัล           รางวัลละ ๓,๐๐๐ บาท พร้อม โล่รางวัล และประกาศนียบัตร
๒.  รางวัลรองชนะเลิศ ทั้ง ๕ ประเภท           จำนวน ๕ รางวัล           รางวัลละ ๒,๐๐๐ บาท  และ               ประกาศนียบัตร
๓.  รางวัลชมเชย ทั้ง ๕ ประเภท                    จำนวน ๕ รางวัล           รางวัลละ ๑,๐๐๐ บาท  และประกาศนียบัตร

 

หมายเหตุ 

-  การตัดสินโดยคณะกรรมการถือเป็นข้อยุติ
- กองทัพอากาศจะเป็นผู้จ่ายเงินรางวัลให้ผู้ที่ได้รับรางวัลโดยตรง
- ผู้ที่ได้รับรางวัลทุกรางวัล จะต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายตามกฎหมาย
-  โมเดลเครื่องบินพลาสติกที่ได้รางวัลทั้งหมด จะนำมาจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศ

 

 

กำหนดการดำเนินงาน

๑.   การส่งใบสมัครพร้อมผลงาน
ส่งใบสมัครพร้อมผลงานด้วยตัวเอง ในวันศุกร์ที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศ ถนนพหลโยธิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร


๒.  การตัดสินการประกวด
วันเสาร์ที่ ๑๖ และ อาทิตย์ที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๕ ณ พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศ และประกาศผล             รางวัล ผ่านทางเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์โครงการ www.facebook.com/RTAFmuseum และติดประกาศที่  พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศดอนเมือง กรุงเทพฯ


๓.  พิธีมอบรางวัลและการจัดแสดงผลงาน
พิธีมอบรางวัลและการจัดแสดงผลงานจะจัดขึ้นในพิธีเปิดนิทรรศการ "ครบรอบ ๑๐๐ ปีการบินของบุพการีทหารอากาศ" วันศุกร์ที่ ๒๒ มิถุนายน  ๒๕๕๕ ณ พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศ


๔.  การขอรับผลงานคืน
สามารถรับผลงานคืนได้ระหว่างวันที่ ๙-๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๕  ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ทุกวันทำการ ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ ได้ที่พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศ หากไม่มีเจ้าของมารับผลงานคืน ภายในวันและเวลาที่กำหนดไว้ ให้ถือว่าเจ้าของผลงานยินดีสละสิทธิ์ความเป็นเจ้าของในผลงานชิ้นนั้น ซึ่งทางผู้จัดงาน จะพิจารณาดำเนินการตามที่เห็นสมควรต่อไป


ที่มา www.facebook.com/RTAFmuseum

บทความ แนะนำ

RECO Young Designer Competition 2012 ขอเชิญนักออกแบบอิสระ และประชาชนทั่วไป ร่วมประกวดออกแบบวัสดุเหลือใช้ให้เกิดประโยชน์และพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมYoung Thai Artist Award 2012 เวทีการประกวดศิลปะสำหรับเยาวชนที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ ชิงรางวัลรวมกว่า 2.5 ล้านบาท กับโครงการรางวัลศิลปะเพื่อเยาวชนไทย 2555สะพายกล้องท่องภู ดูนครเขื่อนขันธ์ อัศจรรย์เมืองเลย เชิญชวนนักถ่ายภาพทุกระดับฝีมือร่วมสร้างความภูมิใจ จากมุมมองของตนเอง ณ ดินแดนแห่งธรรมชาติ ความงดงามประเพณี ฯ ที่เมืองเลยประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ คณะแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ ขอเชิญผู้สนใจ ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ 40ปี คุณภาพเพื่อสังคมไทย หน้าแรก แข่งขันออกแบบลวดลายกราฟฟิตี้บนผนัง โครงการ “Siam Center Design Forward Presents ISUZU Wall Lords Thailand Graffiti ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 100,000 บาท
Comment สำหรับสมาชิก 100Y Design.com เท่านั้น
กรอกรหัส =>
คำถามที่ต้องการคำตอบ แสดงความคิดเห็นธรรมดา
ไม่สามารถส่งข้อความได้ กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก
หมายเหตุ ระบบ Comment สำหรับสมาชิก จะทำให้ทีมงานของทางเว็บไซต์ทราบทันที่เมื่อมีสมาชิกฝากข้อความ หรือตั้งคำถามที่ต้องการคำตอบ ทางทีมงานจะพยายามหาคำตอบเพื่อที่มาตอบคำถามให้เร็วที่สุด
Comment สำหรับสมาชิก Facebook