เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก
100Y DESiGN

WEBSITE GRAPHIC DESIGN

โครงการ “ท่วมได้...ออกแบบได้” รวมพลังสร้างสรรค์ของกลุ่มนักออกแบบ โดยใช้กระบวนการคิดเชิงออกแบบผลิตภัณฑ์ต้นแบบ เพื่อพัฒนาสิ่งช่วยเหลือเวลาเกิดน้ำท่วม
เขียนโดย 100Y Design | 30 เมษายน 2555 เวลา 12:10:22 น. | ผู้เข้าชม 3769 ครั้ง

โครงการ “ท่วมได้...ออกแบบได้” คือการรวมพลังสร้างสรรค์ของกลุ่มนักออกแบบ โดยใช้กระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) มาเป็นแกนหลักในการศึกษาวิจัยถึงปัญหาที่เกิดขึ้นกับผู้ประสบอุทกภัยในวิกฤต น้ำท่วมปี 2554 และได้พัฒนาแนวทางการแก้ปัญหาในรูปแบบโจทย์ทางการออกแบบทั้งหมด 10 โจทย์ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจนำไปพัฒนาแบบและผลิตภัณฑ์ต้นแบบ โดยมอบเงินสนับสนุนการออกแบบและผลิตต้นแบบรวมมูลค่ากว่า 2 ล้านบาท

โครงการนี้จัดทำโดย ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) ร่วมกับคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, FiF Design Studio, Cerebrum Design, KLS และ REDEK

ที่มาของโครงการ
วิกฤตอุทกภัยครั้งร้ายแรงในปี พ.ศ. 2554 สร้างความเสียหายต่อพื้นที่ของประเทศไทยในวงกว้าง รวมทั้งสิ้น 64 จังหวัด ส่งผลให้มีประชาชนได้รับความเดือดร้อนถึง 1,310,446 ครัวเรือน  ประมาณการณ์ตัวเลขด้านเศรษฐกิจระบุว่า ในภาคการเกษตรมีพื้นที่การเกษตรเสียหาย 11.20 ล้านไร่ และในภาคอุตสาหกรรมเฉพาะในนิคมอุตสาหกรรม มีบริษัทที่ได้รับความเสียหายถึง 748 บริษัท กระทบต่อการจ้างงาน 362,000 คน โดยความเสียหายด้านเศรษฐกิจจากการประเมินของธนาคารโลกมีมูลค่าประมาณ 1.3 ล้านล้านบาท ซึ่งนับเป็นภัยธรรมชาติที่ก่อให้เกิดความเสียหายสูงสุดเป็นลำดับที่ 4 ที่เคยเกิดขึ้นในโลกนับจากปี 2548

ท่ามกลางความเสียหายที่เกิดขึ้น สังคมไทยได้เห็นปรากฏการณ์แห่งความคิดสร้างสรรค์มากมาย เพื่อนำไปสู่การแก้ปัญหาและทำให้การดำเนินชีวิตเป็นปกติ นับตั้งแต่สิ่งประดิษฐ์เล็กๆ ไปจนถึงการจัดระบบที่อยู่อาศัยและที่พักพิง แต่ทักษะความสร้างสรรค์อันยอดเยี่ยมของคนไทยนั้น จำเป็นต้องได้รับการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ โดยนำองค์ความรู้ในสาขาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมาช่วยพัฒนาและต่อยอดให้ความคิดสร้างสรรค์เป็นรูปธรรมและมี คุณภาพ ซึ่งการเตรียมตัวและเตรียมวิธีคิดเพื่อรองรับกับปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นย่อมเป็นทางออกสำคัญที่จะทำให้ประชาชนรับมือและอยู่ร่วมกับ เหตุการณ์น้ำท่วมได้โดยเกิดความสูญเสียน้อยที่สุด

ด้วยเหตุนี้ ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) หน่วยงานที่มีภารกิจและบทบาทสำคัญในการพัฒนาและส่งเสริมองค์ความรู้ด้านการ ออกแบบเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน รวมทั้งสนับสนุนให้ผู้ประกอบการไทยใช้ความคิดสร้างสรรค์และการออกแบบเพื่อ เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับภาคธุรกิจ จึงร่วมกับคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, FiF Design Studio, Cerebrum Design, KLS และ REDEK จัดทำโครงการ “ท่วมได้...ออกแบบได้” เพื่อนำกระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) มาเป็นแกนหลักในการทำงานร่วมกันระหว่างนักออกแบบ เพื่อใช้ในการศึกษาวิจัยถึงปัญหาและแสวงหาแนวทางการแก้ปัญหาภัยพิบัติจาก วิกฤตน้ำ เพื่อนำไปสู่แนวทางการแก้ปัญหาและกลยุทธ์ที่รอบด้านในเชิงการออกแบบ

 

โจทย์ทางการออกแบบ (Design Brief)

ภายใต้การนำกระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) คณะทำงานโครงการ “ท่วมได้...ออกแบบได้” ได้ลงพื้นที่เพื่อสำรวจปัญหาและความต้องการที่แท้จริงจากประชาชน อาสาสมัคร และกลุ่มธุรกิจ SMEs ทั้งในกรุงเทพฯ ปริมณฑล และพื้นที่ในต่างจังหวัด ที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตการณ์น้ำท่วมครั้งที่ผ่านมา จากนั้นจึงนำมาทำการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลจากการลงพื้นที่ เพื่อพัฒนาออกมาในรูปแบบของโจทย์ทางการออกแบบ (Design Brief) ทั้งหมด 10 โจทย์ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจได้ร่วมพัฒนาแบบ (Sketch design) ตลอดจนผลงานผลิตภัณฑ์หรือบริการต้นแบบ (Prototype) ตามโจทย์ที่กำหนดให้ เพื่อตอบสนองกับความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างแท้จริง ก่อนที่จะนำไปผลิตในเชิงพาณิชย์ต่อไป โดยแบ่งกิจกรรมเป็น 2 ระยะ คือ การประกวดแบบ และการพัฒนางานออกแบบและผลิตต้นแบบ

ผู้สนใจส่งผลงานสามารถดูรายละเอียดโจทย์ทางการออกแบบทั้ง 10 โจทย์ ดังต่อไปนี้

 1. ระบบเครือข่ายตรวจวัดและประมวลข้อมูลน้ำ
 2. ห้องน้ำสาธารณะสำหรับชุมชน
 3. การบริการน้ำดื่มสำหรับชุมชน
 4. ชุดป้าย อุปกรณ์ติดตั้งฉุกเฉินสำหรับพื้นที่น้ำท่วม และคู่มือ
 5. เฟอร์นิเจอร์ลอยน้ำสำหรับโรงเรียน
 6. พาหนะส่วนตัวสำหรับเดินทางยามน้ำท่วม
 7. ตารางปลูกผักพอเพียง พร้อมอุปกรณ์
 8. เครื่องวัดระดับน้ำข้างทางสาธารณะ
 9. คู่มือวินิจฉัยโรคอันตรายที่มากับน้ำท่วม และแผ่นบันทึกอาการ
 10. อุปกรณ์เก็บขยะทางน้ำ

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ

 1. เป็นนักออกแบบชาวไทย หรือชาวต่างประเทศที่พำนักในประเทศไทย โดยสามารถสมัครได้ทั้งลักษณะบุคคล กลุ่มบุคคล หรือนิติบุคคล
 2. ต้องสามารถดำเนินการครอบคลุมกระบวนการออกแบบครบทุกขั้นตอน  ซึ่งประกอบไปด้วย
  • การนำเสนอแนวคิด (Design concept)
  • การพัฒนาแบบ (Design development)
  • การเขียนแบบทางเทคนิคเพื่อการผลิต (Technical drawing) 
  • การสร้างผลิตภัณฑ์หรือบริการต้นแบบ (Prototype)

วิธีการส่งผลงานเข้าประกวด

 1. ดาวน์โหลดโจทย์ทางการออกแบบ และ ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่นี่
 2. สามารถนำส่งผลงานได้ 2 วิธี คือ
  • นำส่งผลงานโดยตรงที่:
   เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC)
   ชั้น 6 ดิ เอ็มโพเรียม ช็อปปิ้ง คอมเพล็กซ์ (ตรงข้าม SFX Cinema)
   622 สุขุมวิท 24 กรุงเทพฯ
   ในเวลาทำการ: อังคาร - อาทิตย์ (ปิดวันจันทร์) 10.30 - 21.00 น.
  • นำส่งผลงานทางไปรษณีย์มาที่
   ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC)
   “โครงการท่วมได้...ออกแบบได้”
   อาคารเอ็มโพเรียม ทาวเวอร์ ชั้น 24
   622 สุขุมวิท 24 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
* หมดเขตการส่งผลงานวันที่ 31 พฤษภาคม 2555 เวลา 19:00 น. (นับจากวันที่ประทับตราไปรษณียากร)

สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับ
ผู้ที่ชนะการประกวดแบบ (Sketch design) และได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้ออกแบบและพัฒนาสินค้าหรือบริการต้นแบบ จะได้รับสิทธิประโยชน์ ดังต่อไปนี้
 1. เงินรางวัล 10 รางวัลๆ ละ 100,000 บาท พร้อมค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและผลิตต้นแบบ (ดังรายละเอียดตามตารางข้างล่าง) ในลักษณะการจัดจ้างจาก TCDC เพื่อพัฒนาแบบรายละเอียดสำหรับการผลิตผลิตภัณฑ์บริการต้นแบบ (Prototype) ซึ่งจะเผยแพร่ต่อสาธารณชน

  หมายเลข ชื่อโจทย์ทางการออกแบบ เงินรางวัล (บาท)
  การออกแบบ
  และการเขียนแบบ
  การผลิตและ
  การทดสอบต้นแบบ
  1 ระบบเครือข่ายตรวจวัดและประมวลข้อมูลน้ำ 100,000 200,000
  2 ห้องน้ำสาธารณะสำหรับชุมชน 100,000 150,000
  3 การบริการน้ำดื่มสำหรับชุมชน 100,000 150,000
  4 ชุดป้าย อุปกรณ์ติดตั้งฉุกเฉินสำหรับพื้นที่น้ำท่วม และคู่มือ 100,000 100,000
  5 เฟอร์นิเจอร์ลอยน้ำสำหรับโรงเรียน 100,000 100,000
  6 พาหนะส่วนตัวสำหรับเดินทางยามน้ำท่วม 100,000 100,000
  7 ตารางปลูกผักพอเพียง พร้อมอุปกรณ์ 100,000 50,000
  8 เครื่องวัดระดับน้ำข้างทางสาธารณะ 100,000 50,000
  9 คู่มือวินิจฉัยโรคอันตรายที่มากับน้ำท่วม และแผ่นบันทึกอาการ 100,000 50,000
  10 อุปกรณ์เก็บขยะทางน้ำ 100,000 50,000

   
 2. ร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ (Prototype) กับผู้เชี่ยวชาญ และทดสอบต้นแบบ โดยผู้ประสบภัยน้ำท่วมจนจบขั้นตอน
 3. สินค้าหรือบริการต้นแบบ (Prototype) จะได้รับการเผยแพร่ในสื่อต่างๆ ของ TCDC และเครือข่าย ทั้งในและต่างประเทศ
 4. ผลงานที่เสร็จสมบูรณ์ในขั้นตอนสุดท้ายจะได้รับการเผย แพร่สู่สาธารณะสำหรับนำไปใช้ในการบรรเทาปัญหาอันเกิดจากน้ำท่วมและอุบัติภัย รูปแบบอื่นๆ ในอนาคต


สนใจโครงการอ่านข้อมูลได้ที่นี่ http://www.tcdc.or.th/designforflood/

บทความ แนะนำ

โครงการ “LH Bank Young Creative Director Contest” ขอเชิญชวน นิสิต นักศึกษา ของสถาบันการศึกษาต่างๆ ร่วมส่งผลงานเข้าประกวดหนังสั้น ในหัวข้อ “LH Bank ATM …ตู้ ATM ของทุกคน”Mascot Costume Design Contest 2012 การประกวดออกแบบชุดมาสคอตสาหรับสถาบันออกแบบและบริหารธุรกิจนานาชาติราฟเฟิลส์ ชิงทุนการศึกษากว่า 2,000,000 บาทโครงการประกวดออกแบบ M-icon ขอเชิญน้องๆ นักศึกษาร่วมส่งผลงาน โครงการประกวดออกแบบ M-icon สำหรับโทรศัพท์มือถือโนเกีย ในหัวข้อ “Next Idol Your Icon” ประกวดออกแบบชุดแข่ง ฤดูกาล 2013 กิจกรรมการประกวดออกแบบชุดแข่งขันสโมสรอุดรธานีเอฟซีเป็นสโมสรฟุตบอลของชาวจังหวัดอุดรธานี เล่นอยู่ในลีกภูมิภาค ดิวิชั่น 2 ประกวดออกแบบตกแต่งพื้นที่พักอาศัย นิตยสาร Casaviva จัดโครงการ ออกแบบตกแต่งพื้นที่พักอาศัยประเภทโฮมออฟฟิศ โดยกำหนดให้ต้องทำการตกแต่งพื้นที่ตามแบบแปลนที่กำหนดให้
Comment สำหรับสมาชิก 100Y Design.com เท่านั้น
กรอกรหัส =>
คำถามที่ต้องการคำตอบ แสดงความคิดเห็นธรรมดา
ไม่สามารถส่งข้อความได้ กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก
หมายเหตุ ระบบ Comment สำหรับสมาชิก จะทำให้ทีมงานของทางเว็บไซต์ทราบทันที่เมื่อมีสมาชิกฝากข้อความ หรือตั้งคำถามที่ต้องการคำตอบ ทางทีมงานจะพยายามหาคำตอบเพื่อที่มาตอบคำถามให้เร็วที่สุด
Comment สำหรับสมาชิก Facebook