เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก
100Y DESiGN

WEBSITE GRAPHIC DESIGN

การประกวดภาพถ่าย ช้าง ไฟน์อาร์ต โฟโต้คอนเท็สต์ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ริเริ่มขึ้นเป็นครั้งแรกในปีนี้ โดยมีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมและสนับสนุนนักถ่ายภาพ
เขียนโดย 100Y Design | 22 เมษายน 2555 เวลา 00:17:50 น. | ผู้เข้าชม 3730 ครั้ง

การประกวดภาพถ่าย ช้าง ไฟน์อาร์ต โฟโต้คอนเท็สต์ ครั้งที่ 1


 

วัตถุประสงค์
การประกวดภาพถ่าย ช้าง ไฟน์อาร์ต โฟโต้คอนเท็สต์ เป็นกิจกรรมที่บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ริเริ่มขึ้นเป็นครั้งแรกในปีนี้ โดยมีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมและสนับสนุนนักถ่ายภาพที่ มีความสนใจการถ่ายภาพในแนวศิลปะ (Fine Art Photography) ซึ่งเป็นลักษณะภาพถ่ายที่เน้นเรื่องของแนวความคิด และมีมุมมองทางศิลปะที่แสดงออกถึงจินตนาการของศิลปินได้อย่างกว้างไกล อันเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางในต่างประเทศ แต่ยังไม่เป็นที่แพร่หลายมากนักในประเทศไทยให้ได้มีเวทีในการแสดงออกถึงแนว ความคิดและผลงานการถ่ายภาพ และเพื่อเป็นการส่งเสริมวงการถ่ายภาพในประเทศไทยให้เกิดความหลากหลายในรูป แบบของการถ่ายภาพยิ่งขึ้น เพื่อส่งเสริมให้ศิลปินถ่ายภาพชาวไทย ก้าวขึ้นสู่เวทีนานาชาติมากยิ่งขึ้นกว่าปัจจุบัน การประกวดนี้กำหนดจัดขึ้นปีละ 1 ครั้ง โดยได้รับความร่วมมือจากสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นผู้ดำเนินการ การประกวดภาพถ่าย ช้าง ไฟน์อาร์ต โฟโต้คอนเท็สต์นี้ กำหนดให้ผู้ร่วมส่งภาพเข้าประกวด จะต้องส่งภาพถ่ายเป็นชุด โดยมีจำนวนภาพในแต่ละชุดไม่น้อยกว่า 3 ภาพ และไม่เกิน 5 ภาพต่อ 1 ชุด โดยทุกภาพในชุดเดียวกัน จะต้องเป็นภาพที่มีแนวความคิดที่สัมพันธ์ต่อเนื่องเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ตามหัวข้อที่คณะกรรมการอำนวยการประกวดกำหนดขึ้น


หน่วยงานที่รับผิดชอบ
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์


หัวข้อการประกวด “ฝัน”

ผู้มีสิทธิ์ส่งภาพเข้าประกวด
ประชาชนทั่วไป ไม่จำกัดเพศ วัย สัญชาติหรือที่พำนัก


รางวัล

 • รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล จำนวน 300,000 บาท จำนวน 1 รางวัล
 • รางวัลที่ 2 เงินรางวัล จำนวน 100,000 บาท จำนวน 1 รางวัล
 • รางวัลที่ 3 เงินรางวัล จำนวน 50,000 บาท จำนวน 1 รางวัล
 • รางวัลชมเชย เงินรางวัล จำนวน 10,000 บาท จำนวน 10 รางวัล


ระยะเวลา
กำหนดให้ส่งผลงานได้ระหว่างวันที่ 1 – 5 มิถุนายน พ.ศ. 2555
โดยสามารถส่งผลงานด้วยตนเองได้
ณ ที่ทำการสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
ชั้น 2 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร สี่แยกปทุมวัน
ตั้งแต่วันที่ 1 – 5 มิถุนายน พ.ศ. 2555


หรือ


ส่งทางไปรษณีย์ได้ ณ โครงการประกวดภาพถ่าย ช้าง ไฟน์อาร์ต โฟโต้ คอนเทสต์
ตู้ ปณ. 80 ปณศ.สามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
ตั้งแต่วันที่ 1 – 5 มิถุนายน พ.ศ. 2555 (ดูตามตราประทับไปรษณีย์)


เงื่อนไขข้อกำหนดในการส่งภาพถ่ายเข้าประกวด

 1. ผู้ส่งภาพเข้าประกวดจะต้องระบุ ชื่อ-นามสกุลจริง (ไทย-อังกฤษ) ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และที่อยู่อีเมล อย่างครบถ้วนในใบสมัครที่กำหนดให้ โดยแนบสำเนาบัตรประชาชนหลังภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดทุกภาพและผู้ที่ส่งภาพ เข้าประกวดจะต้องเป็นผู้ถ่ายภาพนั้นๆ ด้วยตนเอง ห้ามนำภาพถ่ายของผู้อื่นมาส่ง หรือส่งในนามผู้อื่นโดยเด็ดขาด หากฝ่าฝืนจะถูกตัดสิทธิ์ไม่ให้ส่งภาพเข้าประกวดในการแข่งขันรายการนี้อีกต่อ ไป
 2. ผู้ส่งภาพเข้าประกวดสามารถส่งผลงานภาพถ่ายได้คนละไม่เกิน 3 ชุด โดยให้ระบุว่าภาพในชุดที่ส่งมานั้น แต่ละภาพเป็นภาพลำดับที่เท่าใด จากจำนวนกี่ภาพในชุดนั้นๆ และให้ห่อภาพในชุดเดียวกันไว้ด้วยกัน หากส่งภาพเข้าประกวดเกินกว่า 1 ชุด ให้แยกภาพแต่ละชุดออกจากกันอย่างชัดเจน
 3. ผู้ส่งภาพเข้าประกวดจะต้องส่งภาพถ่ายเป็นชุด โดยมีจำนวนภาพในชุดระหว่าง 3-5 ภาพ โดยแต่ละภาพในชุด จะต้องมีเนื้อหาที่มีความสอดคล้องเป็นชุดเดียวกัน หากภาพชุดใดที่มีจำนวนน้อยหรือมากกว่าที่กำหนดไว้จะไม่ได้รับการพิจารณา
 4. ผู้ส่งภาพเข้าประกวดจะต้องตั้งชื่อภาพถ่ายและเขียนคำอธิบายแนวความคิดของภาพชุดและแต่ละภาพ โดยย่อ ไว้ในพื้นที่ที่กำหนดไว้ในใบสมัคร
 5. ผู้ที่ส่งภาพเข้าประกวด สามารถใช้ได้ทั้งกล้องที่ใช้ฟิล์ม หรือดิจิตอลในการถ่ายภาพ และสามารถสร้างสรรค์ภาพถ่ายได้อย่างเสรี โดยไม่จำกัดเทคนิคและวิธีการ
 6. ขนาดของภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวด กำหนดให้มีด้านที่ยาวที่สุดเท่ากับ 24 นิ้ว ส่วนด้านกว้างแล้วแต่ความเหมาะสม ภาพแต่ละภาพในชุดเดียวกันอาจมีสัดส่วนเท่ากันหรือไม่ก็ได้ และต้องติดการ์ดสีขาว เทา หรือสีดำ เว้นขอบด้านละ 2 นิ้ว พร้อมทั้งส่งไฟล์ภาพที่มีความละเอียดสูง หากผู้ส่งภาพเข้าประกวดใช้ฟิล์มถ่ายภาพ ให้สแกนฟิล์มเป็นไฟล์ดิจิตอลความละเอียดสูง โดยต้องบันทึกไฟล์ภาพถ่ายลงแผ่นซีดี 1 ชุดต่อซีดี 1 แผ่น และติดซีดีไฟล์ภาพที่หลังภาพถ่ายชุดนั้นๆ พร้อมเขียน ชื่อ-นามสกุล ของผู้ถ่ายและชื่อภาพอย่างละเอียดชัดเจนลงบนแผ่นซีดี และบรรจุในวัสดุกันกระแทก เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นต่อแผ่นซีดี
 7. ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดทุกภาพต้องไม่เคยนำออกแสดง หรือได้รับรางวัลจากการประกวดใดๆมาก่อน หากฝ่าฝืนจะถูกตัดสิทธิ์ไม่ให้ส่งภาพเข้าประกวดในการแข่งขันรายการนี้อีกต่อ ไป
 8. ชิ้นงานและแผ่นซีดีภาพถ่ายที่ส่งเข้าร่วมประกวดจะตกเป็นกรรมสิทธิ์ของ คณะผู้จัดงานแต่ลิขสิทธิ์ของภาพทุกภาพยังคงเป็นของผู้ถ่ายภาพอย่างสมบูรณ์ ทั้งนี้บริษัท ไทยเบฟเวอเรจจำกัด (มหาชน) มีสิทธิในการใช้ประโยชน์ และเผยแพร่ภาพถ่าย และชิ้นงาน เพื่อประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ขององค์กร และประชาสัมพันธ์งานด้านการตลาดได้โดยไม่ต้องเสียค่าลิขสิทธิ์แก่เจ้าของ ลิขสิทธิ์ภาพถ่าย โดยบริษัทฯ จะระบุชื่อเจ้าของผลงานให้ทุกครั้งที่นำภาพถ่ายไปใช้ ส่วนชิ้นงานอื่นๆ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) สงวนสิทธิ์ที่จะไม่ส่งคืนให้
 9. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด


คณะกรรมการตัดสิน

 • ศาสตราจารย์ ดร.อภินันท์ โปษยานนท์ ประธานคณะกรรมการ
 • นายชำนิ ทิพย์มณี
 • นายดาว วาสิกศิริ
 • ผศ.ถาวร โกอุดมวิทย์
 • นายราลฟ์ ทูเท็น
 • .นายมานิต ศรีวานิชภูมิ
 • นายกนก สุริยสัตย์
 • นายวศินบุรี สุพานิชวรภาชน์
 • นายกำธร เภาวัฒนาสุข
 • นายกันต์ สุสังกรกาญจน์
 • นางวินรัตน์ สกาวรัตนานนท์
 • นายตุลย์ หิรัญญลาวัลย์
 • นางสาวอุรชา จักรคชาพล
 • นางสาวมณิภา ไชยวัณณ์
 • นายนิติกร กรัยวิเชียร กรรมการและเลขานุการ


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
คุณปิยาภรณ์ ขาวเขียว โทร. 087-076-4564
ติดต่อได้ จันทร์ – ศุกร์ ระหว่างเวลา 09.00-17.00 น.


ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่

www.rpst.mobi หรือ www.thaibev.com


ร่วมสนับสนุนโดย

 • หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
 • บริษัท เอปสัน (ประเทศไทย) จำกัด
 • บริษัท กวงเชียง เฟรม แอนด์ ซัพพลาย จำกัด

บทความ แนะนำ

โครงการประกวด “ศิลปกรรมช้างเผือก” ครั้งแรก ค้นหาช้างเผือกเพียงหนึ่งเดียว ผู้รังสรรค์ศิลปกรรมอันทรงคุณค่า ในหัวข้อ “พระเจ้าอยู่หัวของปวงชนชาวไทย”ร่วมกันตามล่า หา “น้องสี” และ “น้องสัน” ชิงเงินรางวัลมูลค่า 50,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณกับโครงการ ประกวดออกแบบ MASCOT ประจำงาน สีสัน ตะวันออกประกวดออกแบบโลโก้ สโมสรฟุตบอลสตูล ยูไนเต็ด เอฟซี มีความต้องการเปลี่ยนแปลงโลโก้ใหม่ที่มีความเป็นเอกลักษณ์ ภายใต้หัวข้อ "หมอผีสตูล"ร่วมประกวดภาพถ่าย กับ โรงแรม ชาโต เดอ เขาใหญ่ เชิญชวนนักเรียน นักศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ถึง อุดมศึกษาร่วมประกวดภาพถ่าย ประกวดวาดภาพโปสเตอร์พร้อมคำขวัญ ในหัวข้อ "น้ำ...เพื่อชีวิต" ISUZU เชิญชวนทีมนักเรียนระดับมัธยมต้นและปลาย ร่วมประกวดวาดภาพโปสเตอร์ พร้อมคำขวัญ
Comment สำหรับสมาชิก 100Y Design.com เท่านั้น
กรอกรหัส =>
คำถามที่ต้องการคำตอบ แสดงความคิดเห็นธรรมดา
ไม่สามารถส่งข้อความได้ กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก
หมายเหตุ ระบบ Comment สำหรับสมาชิก จะทำให้ทีมงานของทางเว็บไซต์ทราบทันที่เมื่อมีสมาชิกฝากข้อความ หรือตั้งคำถามที่ต้องการคำตอบ ทางทีมงานจะพยายามหาคำตอบเพื่อที่มาตอบคำถามให้เร็วที่สุด
Comment สำหรับสมาชิก Facebook