เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก
100Y DESiGN

WEBSITE GRAPHIC DESIGN

การประกวดภาพถ่าย ช้าง ไฟน์อาร์ต โฟโต้คอนเท็สต์ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ริเริ่มขึ้นเป็นครั้งแรกในปีนี้ โดยมีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมและสนับสนุนนักถ่ายภาพ
เขียนโดย 100Y Design | 22 เมษายน 2555 เวลา 00:17:50 น. | ผู้เข้าชม 3810 ครั้ง

การประกวดภาพถ่าย ช้าง ไฟน์อาร์ต โฟโต้คอนเท็สต์ ครั้งที่ 1


 

วัตถุประสงค์
การประกวดภาพถ่าย ช้าง ไฟน์อาร์ต โฟโต้คอนเท็สต์ เป็นกิจกรรมที่บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ริเริ่มขึ้นเป็นครั้งแรกในปีนี้ โดยมีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมและสนับสนุนนักถ่ายภาพที่ มีความสนใจการถ่ายภาพในแนวศิลปะ (Fine Art Photography) ซึ่งเป็นลักษณะภาพถ่ายที่เน้นเรื่องของแนวความคิด และมีมุมมองทางศิลปะที่แสดงออกถึงจินตนาการของศิลปินได้อย่างกว้างไกล อันเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางในต่างประเทศ แต่ยังไม่เป็นที่แพร่หลายมากนักในประเทศไทยให้ได้มีเวทีในการแสดงออกถึงแนว ความคิดและผลงานการถ่ายภาพ และเพื่อเป็นการส่งเสริมวงการถ่ายภาพในประเทศไทยให้เกิดความหลากหลายในรูป แบบของการถ่ายภาพยิ่งขึ้น เพื่อส่งเสริมให้ศิลปินถ่ายภาพชาวไทย ก้าวขึ้นสู่เวทีนานาชาติมากยิ่งขึ้นกว่าปัจจุบัน การประกวดนี้กำหนดจัดขึ้นปีละ 1 ครั้ง โดยได้รับความร่วมมือจากสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นผู้ดำเนินการ การประกวดภาพถ่าย ช้าง ไฟน์อาร์ต โฟโต้คอนเท็สต์นี้ กำหนดให้ผู้ร่วมส่งภาพเข้าประกวด จะต้องส่งภาพถ่ายเป็นชุด โดยมีจำนวนภาพในแต่ละชุดไม่น้อยกว่า 3 ภาพ และไม่เกิน 5 ภาพต่อ 1 ชุด โดยทุกภาพในชุดเดียวกัน จะต้องเป็นภาพที่มีแนวความคิดที่สัมพันธ์ต่อเนื่องเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ตามหัวข้อที่คณะกรรมการอำนวยการประกวดกำหนดขึ้น


หน่วยงานที่รับผิดชอบ
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์


หัวข้อการประกวด “ฝัน”

ผู้มีสิทธิ์ส่งภาพเข้าประกวด
ประชาชนทั่วไป ไม่จำกัดเพศ วัย สัญชาติหรือที่พำนัก


รางวัล

 • รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล จำนวน 300,000 บาท จำนวน 1 รางวัล
 • รางวัลที่ 2 เงินรางวัล จำนวน 100,000 บาท จำนวน 1 รางวัล
 • รางวัลที่ 3 เงินรางวัล จำนวน 50,000 บาท จำนวน 1 รางวัล
 • รางวัลชมเชย เงินรางวัล จำนวน 10,000 บาท จำนวน 10 รางวัล


ระยะเวลา
กำหนดให้ส่งผลงานได้ระหว่างวันที่ 1 – 5 มิถุนายน พ.ศ. 2555
โดยสามารถส่งผลงานด้วยตนเองได้
ณ ที่ทำการสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
ชั้น 2 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร สี่แยกปทุมวัน
ตั้งแต่วันที่ 1 – 5 มิถุนายน พ.ศ. 2555


หรือ


ส่งทางไปรษณีย์ได้ ณ โครงการประกวดภาพถ่าย ช้าง ไฟน์อาร์ต โฟโต้ คอนเทสต์
ตู้ ปณ. 80 ปณศ.สามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
ตั้งแต่วันที่ 1 – 5 มิถุนายน พ.ศ. 2555 (ดูตามตราประทับไปรษณีย์)


เงื่อนไขข้อกำหนดในการส่งภาพถ่ายเข้าประกวด

 1. ผู้ส่งภาพเข้าประกวดจะต้องระบุ ชื่อ-นามสกุลจริง (ไทย-อังกฤษ) ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และที่อยู่อีเมล อย่างครบถ้วนในใบสมัครที่กำหนดให้ โดยแนบสำเนาบัตรประชาชนหลังภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดทุกภาพและผู้ที่ส่งภาพ เข้าประกวดจะต้องเป็นผู้ถ่ายภาพนั้นๆ ด้วยตนเอง ห้ามนำภาพถ่ายของผู้อื่นมาส่ง หรือส่งในนามผู้อื่นโดยเด็ดขาด หากฝ่าฝืนจะถูกตัดสิทธิ์ไม่ให้ส่งภาพเข้าประกวดในการแข่งขันรายการนี้อีกต่อ ไป
 2. ผู้ส่งภาพเข้าประกวดสามารถส่งผลงานภาพถ่ายได้คนละไม่เกิน 3 ชุด โดยให้ระบุว่าภาพในชุดที่ส่งมานั้น แต่ละภาพเป็นภาพลำดับที่เท่าใด จากจำนวนกี่ภาพในชุดนั้นๆ และให้ห่อภาพในชุดเดียวกันไว้ด้วยกัน หากส่งภาพเข้าประกวดเกินกว่า 1 ชุด ให้แยกภาพแต่ละชุดออกจากกันอย่างชัดเจน
 3. ผู้ส่งภาพเข้าประกวดจะต้องส่งภาพถ่ายเป็นชุด โดยมีจำนวนภาพในชุดระหว่าง 3-5 ภาพ โดยแต่ละภาพในชุด จะต้องมีเนื้อหาที่มีความสอดคล้องเป็นชุดเดียวกัน หากภาพชุดใดที่มีจำนวนน้อยหรือมากกว่าที่กำหนดไว้จะไม่ได้รับการพิจารณา
 4. ผู้ส่งภาพเข้าประกวดจะต้องตั้งชื่อภาพถ่ายและเขียนคำอธิบายแนวความคิดของภาพชุดและแต่ละภาพ โดยย่อ ไว้ในพื้นที่ที่กำหนดไว้ในใบสมัคร
 5. ผู้ที่ส่งภาพเข้าประกวด สามารถใช้ได้ทั้งกล้องที่ใช้ฟิล์ม หรือดิจิตอลในการถ่ายภาพ และสามารถสร้างสรรค์ภาพถ่ายได้อย่างเสรี โดยไม่จำกัดเทคนิคและวิธีการ
 6. ขนาดของภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวด กำหนดให้มีด้านที่ยาวที่สุดเท่ากับ 24 นิ้ว ส่วนด้านกว้างแล้วแต่ความเหมาะสม ภาพแต่ละภาพในชุดเดียวกันอาจมีสัดส่วนเท่ากันหรือไม่ก็ได้ และต้องติดการ์ดสีขาว เทา หรือสีดำ เว้นขอบด้านละ 2 นิ้ว พร้อมทั้งส่งไฟล์ภาพที่มีความละเอียดสูง หากผู้ส่งภาพเข้าประกวดใช้ฟิล์มถ่ายภาพ ให้สแกนฟิล์มเป็นไฟล์ดิจิตอลความละเอียดสูง โดยต้องบันทึกไฟล์ภาพถ่ายลงแผ่นซีดี 1 ชุดต่อซีดี 1 แผ่น และติดซีดีไฟล์ภาพที่หลังภาพถ่ายชุดนั้นๆ พร้อมเขียน ชื่อ-นามสกุล ของผู้ถ่ายและชื่อภาพอย่างละเอียดชัดเจนลงบนแผ่นซีดี และบรรจุในวัสดุกันกระแทก เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นต่อแผ่นซีดี
 7. ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดทุกภาพต้องไม่เคยนำออกแสดง หรือได้รับรางวัลจากการประกวดใดๆมาก่อน หากฝ่าฝืนจะถูกตัดสิทธิ์ไม่ให้ส่งภาพเข้าประกวดในการแข่งขันรายการนี้อีกต่อ ไป
 8. ชิ้นงานและแผ่นซีดีภาพถ่ายที่ส่งเข้าร่วมประกวดจะตกเป็นกรรมสิทธิ์ของ คณะผู้จัดงานแต่ลิขสิทธิ์ของภาพทุกภาพยังคงเป็นของผู้ถ่ายภาพอย่างสมบูรณ์ ทั้งนี้บริษัท ไทยเบฟเวอเรจจำกัด (มหาชน) มีสิทธิในการใช้ประโยชน์ และเผยแพร่ภาพถ่าย และชิ้นงาน เพื่อประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ขององค์กร และประชาสัมพันธ์งานด้านการตลาดได้โดยไม่ต้องเสียค่าลิขสิทธิ์แก่เจ้าของ ลิขสิทธิ์ภาพถ่าย โดยบริษัทฯ จะระบุชื่อเจ้าของผลงานให้ทุกครั้งที่นำภาพถ่ายไปใช้ ส่วนชิ้นงานอื่นๆ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) สงวนสิทธิ์ที่จะไม่ส่งคืนให้
 9. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด


คณะกรรมการตัดสิน

 • ศาสตราจารย์ ดร.อภินันท์ โปษยานนท์ ประธานคณะกรรมการ
 • นายชำนิ ทิพย์มณี
 • นายดาว วาสิกศิริ
 • ผศ.ถาวร โกอุดมวิทย์
 • นายราลฟ์ ทูเท็น
 • .นายมานิต ศรีวานิชภูมิ
 • นายกนก สุริยสัตย์
 • นายวศินบุรี สุพานิชวรภาชน์
 • นายกำธร เภาวัฒนาสุข
 • นายกันต์ สุสังกรกาญจน์
 • นางวินรัตน์ สกาวรัตนานนท์
 • นายตุลย์ หิรัญญลาวัลย์
 • นางสาวอุรชา จักรคชาพล
 • นางสาวมณิภา ไชยวัณณ์
 • นายนิติกร กรัยวิเชียร กรรมการและเลขานุการ


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
คุณปิยาภรณ์ ขาวเขียว โทร. 087-076-4564
ติดต่อได้ จันทร์ – ศุกร์ ระหว่างเวลา 09.00-17.00 น.


ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่

www.rpst.mobi หรือ www.thaibev.com


ร่วมสนับสนุนโดย

 • หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
 • บริษัท เอปสัน (ประเทศไทย) จำกัด
 • บริษัท กวงเชียง เฟรม แอนด์ ซัพพลาย จำกัด

บทความ แนะนำ

ประกวดออกแบบเสื้อผ้าแฟชั่นเชิงวัฒนธรรม FIC2012 ขอเชิญผู้ที่สนใจประกวด ส่งผลงานเข้าประกวดออกแบบเสื้อผ้า ภายใต้ Theme "Fashioning ASEAN: INSPIRED BY THAI CULTURE"โครงการ “ท่วมได้...ออกแบบได้” รวมพลังสร้างสรรค์ของกลุ่มนักออกแบบ โดยใช้กระบวนการคิดเชิงออกแบบผลิตภัณฑ์ต้นแบบ เพื่อพัฒนาสิ่งช่วยเหลือเวลาเกิดน้ำท่วมประกวดภาพถ่าย หัวข้อ "His & Her in My Style" His&Her Plus Point ร่วมกับนิตยสาร Phototech เชิญชวน สมาชิกบัตร His&Her Plus Point นิสิต นักศึกษา นักถ่ายภาพทั่วไปMOTOR EXPO - CANON PHOTO CONTEST 2011 โครงการประกวดภาพถ่ายในงาน MOTOR EXPO ที่ CANON จัดเป็นปีที่ 3 หัวข้อในการประกวดปีนี้ คือ“สีสันยานยนต์"ขอเชิญชวนร่วมประกวดตราสัญลักษณ์ สถาบันทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเชิญชวน ผู้สนใจทั่วไป ร่วมส่งประกวดโลโก้ "สถาบันทรัพยากรมนุษย์ หรือ “HRI”
Comment สำหรับสมาชิก 100Y Design.com เท่านั้น
กรอกรหัส =>
คำถามที่ต้องการคำตอบ แสดงความคิดเห็นธรรมดา
ไม่สามารถส่งข้อความได้ กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก
หมายเหตุ ระบบ Comment สำหรับสมาชิก จะทำให้ทีมงานของทางเว็บไซต์ทราบทันที่เมื่อมีสมาชิกฝากข้อความ หรือตั้งคำถามที่ต้องการคำตอบ ทางทีมงานจะพยายามหาคำตอบเพื่อที่มาตอบคำถามให้เร็วที่สุด
Comment สำหรับสมาชิก Facebook