เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก
100Y DESiGN

WEBSITE GRAPHIC DESIGN

รวมข้อมูลเกี่ยวกับรถคันแรก คำแนะนำสำหรับประชาชนในการขอใช้สิทธิ์ฯ ตามนโยบายรัฐบาลสำหรับรถยนต์ใหม่คันแรก ข้อมูลจากเว็บไซต์กรมสรรพสามิต
เขียนโดย ตี๋น้อย | 12 เมษายน 2555 เวลา 18:28:22 น. | ผู้เข้าชม 3811 ครั้ง

คำแนะนำสำหรับประชาชนในการขอใช้สิทธิ์ฯ
สำหรับรถยนต์ใหม่คันแรก
ตามนโยบายรัฐบาล

1. เงื่อนไขการขอใช้สิทธิ์ฯ สำหรับรถยนต์ใหม่คันแรกตามนโยบายรัฐบาล
1.1 เป็นรถยนต์ใหม่คันแรกที่ซื้อตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2554 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2555
1.2 เป็นรถยนต์ราคาขายปลีกไม่เกิน 1,000,000 บาท/คัน
1.3 เป็นรถยนต์นั่งขนาดความจุกระบอกสูบไม่เกิน 1,500 ลูกบาศก์เซนติเมตร/รถยนต์กระบะ (Pick up)/รถยนต์นั่งที่มีกระบะ (Double Cab)
1.4 เป็นรถยนต์ที่ผลิตขึ้นในประเทศ ไม่รวมถึงรถยนต์ที่ประกอบจากชิ้นส่วนนำเข้าใช้แล้วจากต่างประเทศ (รถยนต์จดประกอบ)
1.5 จ่ายเงินตามสิทธิ์ฯ โดยถือจำนวนตามค่าภาษีสรรพสามิตตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 100,000 บาท/คัน
1.6 ผู้ซื้อต้องมีอายุ 21 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
1.7 ผู้ซื้อต้องครอบครองรถยนต์ไม่น้อยกว่า 5 ปี เว้นแต่กรณีเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กระทรวงการคลังประกาศกำหนด
1.8 การจ่ายเงินตามสิทธิ์ฯ จะจ่ายให้เมื่อครอบครองรถยนต์ 1 ปีไปแล้ว (เริ่มจ่ายให้ตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2555 เป็นต้นไป) โดยโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ขอใช้สิทธิ์ สำหรับค่าธรรมเนียมใน การโอนจะหักจากเงินที่ได้รับตามสิทธิ์
*อัตราค่าธรรมเนียมในการโอนขึ้นอยู่กับระเบียบของธนาคารนั้น ๆ

2. ผู้ซื้อรถยนต์คันแรกสามารถตรวจสอบรายละเอียดยี่ห้อ รุ่นรถยนต์และประมาณการเงินคืน ทาง http://www.excise.go.th

3. ผู้ซื้อรถยนต์ใหม่คันแรก ต้องยื่นคำขอใช้สิทธิ์ฯ พร้อมเอกสารแนบ ดังนี้
3.1 สำเนาบัตรประชาชน
3.2 สำเนาทะเบียนบ้าน
3.3 สำเนาหนังสือสัญญาเช่าซื้อ (ในกรณีเช่าซื้อ)
3.4 สำเนาคู่มือการจดทะเบียน
(ซึ่งก็คือรถยนต์น่าจะต้องเปลื่ยนเป็นป้ายดำ)
3.5 หนังสือยินยอมสละสิทธิ์การโอนรถยนต์ใหม่คันแรก
3.6 สำเนาหลักฐานการซื้อขายรถยนต์ (กรณีซื้อเงินสดใช้สำเนาใบเสร็จรับเงินหรือสำเนาสัญญาซื้อขายและสำเนาเอกสารการรับมอบรถยนต์ กรณีเช่าซื้อใช้สำเนาใบเสร็จรับเงินและสำเนาเอกสารการรับมอบรถยนต์)
3.7 สำเนาบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ใช้สิทธิ์

4. การยื่นแบบคำขอใช้สิทธิ์ฯ สำหรับรถยนต์ใหม่คันแรก ยื่นได้ 2 ช่องทาง คือ
4.1 ยื่นผ่านเว็บไซต์กรมสรรพสามิต http://www.excise.go.th ผู้ซื้อต้องจัดส่งคำขอพร้อมสำเนาเอกสารหลักฐานต้นฉบับ(รับรองสำเนาเอกสารทุกฉบับ)มายังสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ที่ระบุไว้ในแบบคำขอใช้สิทธิ์ฯ ทางไปรษณีย์ตอบรับ หรือนำส่งด้วยตนเอง สำหรับกรณีที่ผู้ซื้อยื่นแบบคำขอใช้สิทธิ์ฯ ไว้ในวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ผู้ซื้อต้องส่งเอกสารหลักฐานต้นฉบับให้สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ที่ระบุไว้ในแบบคำขอภายในวันที่ 15 มกราคม 2556
4.2 ยื่นผ่านสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ หรือสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขา ผู้ซื้อต้องไปยื่น
ณ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ หรือสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขา ตามสำเนาทะเบียนบ้าน หรือสถานที่จดทะเบียนรถยนต์ โดยผู้ซื้อต้องยื่นเอกสารหลักฐานให้ครบถ้วนภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2555

 
5. กรณีหากผู้ซื้อมีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ หรือเปลี่ยนแปลงบริษัทหรือเปลี่ยนแปลงห้างหุ้นส่วนจำกัดที่เช่าซื้อ (Refinance) หรือเปลี่ยนแปลงยี่ห้อ รุ่นหรือแบบรถยนต์ ชื่อ ชื่อสกุล คำนำหน้านาม บัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ขอใช้สิทธิ์ฯ ผู้ซื้อต้องแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ณ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ที่ระบุไว้ในแบบคำขอ ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลงแล้วแต่กรณี ตามแบบคำขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำหรับรถยนต์ใหม่คันแรกตามนโยบายรัฐบาล

6. กรณีผู้ขอใช้สิทธิ์ฯ ประสงค์ขอยกเลิกการขอใช้สิทธิ์ฯ ก่อนได้รับเงินตามสิทธิ์ฯ ต้องมาแจ้งขอยกเลิก ณ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ที่ได้ยื่นคำขอไว้ด้วยตนเอง

7. กรณีได้รับเงินตามสิทธิ์ฯ แล้ว แต่ประสงค์จะออกจากโครงการให้นำเงินส่งคืน ณ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ที่ได้ยื่นคำขอไว้ตามแบบที่กำหนด

8. ผู้ซื้อสามารถตรวจสอบการได้รับสิทธิ์ฯ ทางเว็บไซต์
http://www.excise.go.th หรือที่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ที่ยื่นคำขอฯ ไว้

9. หากผู้ซื้อได้รับสิทธิ์ฯ แล้ว แต่ภายหลังกระทำผิดเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งที่ระบุไว้ในคำขอใช้สิทธิ์ฯ สำหรับรถยนต์ใหม่คันแรกตามนโยบายรัฐบาล ผู้ซื้อมีหน้าที่ต้องนำเงินที่ได้รับไปส่งคืนให้แก่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ที่ยื่นคำขอใช้สิทธิ์ฯ ภายใน 15 วัน นับแต่ได้รับหนังสือแจ้งให้คืนเงิน

10. หากมีปัญหาหรือมีเหตุขัดข้อง สามารถติดต่อสอบถามได้ทางสายด่วน 1713 หรือสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่/สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขา ทั่วประเทศ


ตรวจสอบอ่านข้อมูลเพิ่มเติมที่ http://www.excise.go.th

สอบถามข้อมูลยอดเงินสนับสนุนสำหรับรถยนต์คันแรก (PDF File)

บทความ แนะนำ

รู้สู้ flood ตอนที่ 5 ใจเย็นยามอพยพ รวบรวมวิธีการ และข้อควรทำต่างๆ ในการอพยพเริ่มตั้งแต่ขั้นตอนการเตรียมตัว การเดินทาง ไปจนถึงการเข้าศูนย์อพยพขายดีจนเจ๊ง อ่านไม่ได้ผิดหรอก หมายความอย่างนั้นจริงๆ ขายดี จนกระทั่งธุรกิจเจ๊ง แล้วต้องปิดตัวลงแบบเจ้าตัวยังงงๆ กับชีวิตว่าเกิดอะไรขึ้นเลือกสีรถให้ถูกโฉลกกับตัวคุณตามวันเกิด รถยนต์เป็นสิ่งที่ไม่ได้ซื้อกันบ่อยๆ ดังนั้นการเลือกสีรถยนต์ให้ถูกโฉลกเพื่อเสริมดวงก็จะเป็นการดี ถึงไม่จริงแต่ก็ทำให้สบายใจ การลดการอักเสบ(สิว)โดยใช้น้ำแข็ง นักวิจัยส่วนใหญ่ได้เปลี่ยนจากการใช้ความร้อนมาใช้เป็นความเย็นในการช่วยลดการอักเสบ และได้ผลอย่างดีเยี่ยมกับสิวอักเสบวีรกรรมสุดยิ่งใหญ่ของแม่ ที่ลูกทุกคนควรอ่าน‏ พอดีเปิดไปเจอบทความโดนใจ อ่านจบแล้วน้ำตาจะไหล เลยเก็บมาฝากเพื่อยๆ เรื่องซึ้งๆ ที่อยากให้ทุกคนที่เป็นลูกๆ อ่าน
Comment สำหรับสมาชิก 100Y Design.com เท่านั้น
กรอกรหัส =>
คำถามที่ต้องการคำตอบ แสดงความคิดเห็นธรรมดา
ไม่สามารถส่งข้อความได้ กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก
หมายเหตุ ระบบ Comment สำหรับสมาชิก จะทำให้ทีมงานของทางเว็บไซต์ทราบทันที่เมื่อมีสมาชิกฝากข้อความ หรือตั้งคำถามที่ต้องการคำตอบ ทางทีมงานจะพยายามหาคำตอบเพื่อที่มาตอบคำถามให้เร็วที่สุด
Comment สำหรับสมาชิก Facebook